Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:721 (2012-2013)
Innlevert: 25.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 01.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den nye endringen i forskrift om markedsregulering for egg medfører at regulators situasjon som markedsaktør identifiserer hva som er overproduksjon og innskrenkningen i mottaksplikt er en klar forverring av rammebetingelsene for andre pakkerier.
Mener statsråden at endringen i forskriften er fremtidsrettet og hensiktsmessig for å balansere det norske markedet for egg mest mulig optimalt for alle involverte aktører?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Landbruks- og matdepartementet fastsatte 23.01.13 endringer i ”Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer”, heretter benevnt som ”rammeforskriften”. Forskriften regulerer bl.a. markedsregulatorenes mottaksplikt. For egg har markedsregulator, Nortura, mottaksplikt både fra produsentene og fra de andre markedsaktørene i eggsektoren. Leveransene av egg som markedsregulator mottar fra andre aktører, gjennomføres med grunnlag i det som defineres som ”dobbel mottaksplikt”.
Den doble mottaksplikten for egg skal bidra til at uavhengige aktører får mulighet til å håndtere sin andel av innenlands overskudd av egg, slik markedsregulator har når det gjennomføres reguleringseksport. Over tid hadde det imidlertid blitt etablert en praksis hvor markedsregulator tok imot ubegrensede kvantum egg fra andre eggpakkerier uavhengig av omfanget på reguleringseksporten. Dette var ikke i tråd med regelverket og belastet markedsreguleringen med økte kostnader som igjen medførte høyere omsetningsavgift. Hovedelementet i departementets endring av regelverket var å rette opp denne feiltilpasningen opp mot intensjonen med markedsreguleringssystemet. Jeg vil i denne sammenheng nevne at alle høringsinstanser for forskriftsendringene, var enige i at denne praktiseringen av den doble mottaksplikten for egg, ikke var i samsvar med regelverket for ordningen.
Omsetningsrådet skal kun godkjenne reguleringseksport dersom det er overskudd av norskproduserte egg i forhold til innenlandsk etterspørsel. Om det er overskudd skal mao. vurderes ut fra situasjonen i totalmarkedet for egg, og det kan derfor ikke konstateres om det er overskudd av egg ut fra markedssituasjonen til kun enkeltaktører.
Nortura mottok i 2011 over 70 pst. av produksjonen av egg på norske gårdsbruk, og Norturas tilførsel og salg av egg må derfor tas med i vurderingen av samlet markedsbalanse for egg i Norge. Norturas situasjon skal imidlertid ikke alene være grunnlag for Omsetningsrådets godkjennelse av reguleringseksport, det må også tas hensyn til eventuelle over- og underskudd hos de andre aktørene. Departementets endringer av rammeforskriften er basert på dette.
Markedsreguleringen er viktig for alle eggprodusenter, uavhengig av om de leverer til eggsamvirket eller andre aktører. Det er viktig at prisene stabiliseres gjennom markedsregulering, samtidig som reguleringskostnaden og dermed omsetningsavgiften ikke blir for stor. Som jeg har redegjort for over, har dette vært hovedgrunnlaget for endringene som nylig ble fastsatt i rammeforskriften.
Jeg vil også understreke at markedsregulators doble mottaksplikt videreføres, men at den nå er avstemt i forhold til det som var intensjonen med ordningen, dvs. til et nivå tilpasset omfanget av reguleringseksporten av egg.
Min vurdering er at endringene av forskriften både er framtidsrettet og hensiktsmessig for å balansere det norske markedet for egg mest mulig optimalt for alle involverte aktører, og med lavest mulige kostnader.