Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:722 (2012-2013)
Innlevert: 25.01.2013
Sendt: 28.01.2013
Besvart: 31.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Vil statsråden bidra til at pasienter som åpenbart ikke får et adekvat tilbud i Norge, kan få behandling i andre land så raskt som mulig?

Begrunnelse

Bergens Tidende skriver 25.januar om en mann tidlig i 30-årene som i snart 8 år har hatt stort behov for spesialisthelsetjenester. Mannen har fått diagnose men norske sykehus har ikke adgang til å ta i bruk den behandlingen som de mener er nødvendig for pasienten. Det kan derimot Karolinska sykehus i Sverige. Undertegnede reagerer på at pasienter går inn og ut av sykehus gjennom flere år i Norge, mens løsningen for pasienten finnes i Sverige. Bergens Tidende hevder at denne behandlingen koster 70 000 kroner. Det ville ikke overraske meg om denne pasientens hyppige besøk til norske sykehus uten å få et godt nok tilbud er langt dyrere enn hva behandlingen i Sverige ville koste. Dette er nok et eksempel på at norske pasienter i for liten grad får tilgang til kompetansemiljø utenfor landets grenser.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp har rett til behandling i utlandet dersom det ikke finnes et adekvat medisinsk tilbud i Norge. Helsehjelpen må kunne utføres forsvarlig av tjenesteyter i utlandet etter akseptert metode. Eksperimentell eller utprøvende behandling omfattes som hovedregel ikke av bestemmelsen. Unntaksvis kan imidlertid enkeltpersoner med sjeldne sykdomstilstander i spesielle tilfeller gis rett til eksperimentell eller utprøvende behandling i utlandet.
Helse Vest RHF har informert meg om at Haukeland universitetssykehus HF i 2010 igangsatte utprøvende behandling for diagnosen diabetisk gastroparese som en del av et forskningsprosjekt for senskader av diabetes. Det ble som et ledd i vurdering av om metoden skulle tas i bruk, gjennomført en mini-HTA (Health Technology Assessment) av metoden. Dette fordi metoden tidligere ikke har vært anvendt i Norge. Bruk av mini-HTA er i tråd med nytt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. I 2012 ble det utprøvende behandlingstilbudet startet opp. I oppstartsåret ble det behandlet ti pasienter, hvorav ni er rapportert å ha hatt god effekt av behandlingen. Haukeland universitetssykehus HF har videre igangsatt utredning av ytterligere en utprøvende behandling, der pasienter som ikke fullt ut tilfredsstiller kriteriene for diagnosen diabetisk gastroparese er målgruppen.
Dersom en pasient mener det mangler kompetanse i Norge kan det søkes om behandling i utlandet. Stortinget har besluttet at klage på avslag på behandling i utlandet skal behandles av Klagenemnda for behandling i utlandet. Nemnda har en uavhengig stilling og selvstendig avgjørelsesmyndighet. Departementet kan ikke instruere nemnda om skjønnsutøvelse eller avgjørelse i enkeltsaker.