Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:752 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 12.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vi har et mål om null hardt skadde og drepte i trafikken. De siste årene har antallet som mister livet gått ned, men over 150 mennesker mistet livet i trafikken i fjor. Arbeidet for å redusere ulykkene i trafikken må derfor fortsette og styrkes. Jeg har ikke funnet noen oversikt/statistikk som viser om ulykkesbilene benyttet dekk med eller uten pigg på vinterføre, og om dette kan ha hatt betydning i ulykkene.
Dersom det finnes en oversikt, ber jeg om å få den, hvis ikke vil statsråden få utarbeidet en slik oversikt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Trafikksikkerhet er høyt prioritert i regjeringens arbeid og vi viderefører den sterke satsingen i 2013. Jeg vil for øvrig påpeke at vi har en visjon om null drepte og hardt skadde. Det vil si en langsiktig ambisjon om et vegtrafikksystem som ikke gir drepte og hardt skadde.
Foreløpige tall viser at 148 mennesker mistet livet i vegtrafikkulykker i 2012. Dette er det laveste antallet siden 1950. Trafikkmengden har i samme periode økt kraftig. Nedgangen i antall drepte er et resultat av systematisk og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid. Ulykkesregistrene er et viktig redskap i dette. I tillegg til politiets rapporter på alle trafikkulykker med personskade, har Statens vegvesen siden 2005 gransket alle dødsulykker i vegtrafikken. Hensikten med disse dybdeanalysene er å få bedre kunnskap om hvilke forhold som ligger bak, og dermed gi et bedre grunnlag for å sette inn målrettede og effektive tiltak. Analysene gir oversikt over sannsynlige medvirkende faktorer til at ulykken skjedde og faktorer som har medvirket til skadeomfanget. Faktorene knyttes til trafikanter, kjøretøy, veg og vegmiljø og ytre forhold. Årsaksforholdene er ofte sammensatte og det pekes så å si alltid på flere enn én medvirkende faktor til at en ulykke har skjedd og til at den fikk så alvorlig skadeomfang.
Siste årsrapport om dybdeanalyser av dødsulykker viser at det i 65 dødsulykker på vinterføre i perioden 2005-2011 ble funnet feil eller mangler ved dekk- og hjulutrustningen på de involverte kjøretøyene, og at feilen/mangelen kan ha vært medvirkende faktor. I analysene skilles det imidlertid ikke på bruk av vinterdekk med eller uten pigger, men det vises til feil og mangler som at dekkene var nedslitte eller at dekkene har vært montert mot rotasjonsretningen slik at kjøretøyet raskere har mistet veggrepet. Ofte er det dekkutrustning i kombinasjon med føreforhold og fartsvalg som har medvirket til ulykkene.
Den ordinære ulykkesdatabasen, basert på politiregistrerte vegtrafikkulykker med personskade, inneholder informasjon om kjøretøyene var utstyrt med vinterdekk med eller uten pigger. Basen inneholder imidlertid ikke informasjon om årsaken til ulykkene, og det kan derfor ikke utledes av denne om dekkutrustningen hadde betydning i ulykkene. Videre er basen også noe mangelfull mht. registreringen av type dekk fordi informasjonen ikke alltid er tilgjengelig for politiet og/eller tidsbegrensning gjør at denne opplysningen ikke alltid hentes inn.
Som nevnt over, skal det registreres dekkutrustning på kjøretøy involvert i trafikkulykker. Jeg vil be justismyndighetene om å sikre at denne rapporteringen gjennomføres. Når det gjelder betydningen for årsaksforholdet i den enkelte dødsulykke, av om kjøretøyet var utstyrt med piggdekk eller ordinært vinterdekk, vil jeg be Vegvesenet vurdere om dette bør tas inn i deres dybdeanalyser.