Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:732 (2012-2013)
Innlevert: 29.01.2013
Sendt: 30.01.2013
Besvart: 05.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Saken om anskaffelse av nye redningshelikoptre har pågått i svært mange år uten en endelig avgjørelse. Fra regjeringens side blir det hevdet at fremdriften nå går som planlagt, noe som er positivt.
Med dette som bakgrunn vil jeg be statsråden bekrefte at anskaffelsesprosessen går som planlagt uten utsettelser av noe slag, slik at helikoptrene kan anskaffes snarlig, for man har vel en gjennomføringsprosess som er grundig planlagt?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Anskaffelses- og gjennomføringsprosessen av nye redningshelikoptre går som planlagt med mål om kontraktinngåelse innen 2013 og planlagt innfasing i perioden 2016–2020. Prosessen er dermed i tråd med Stortingets behandling av Prop. 146 S (2010–2011) «Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020», jfr. Stortingets vedtak 6.desember 2011 gjennom behandling av Innst. 82 S (2011–2012).