Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:733 (2012-2013)
Innlevert: 30.01.2013
Sendt: 30.01.2013
Besvart: 08.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er mange eksempler på at Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) bruker svært lang tid - mange år - på å undersøke hendelser. Dette medfører at rapport fra SHT, kommer til dels lang tid etter at hendelsen/ulykken fant sted. Det innebærer at det går lang tid før årsaker som forårsaket hendelsen blir kjent og kan brukes til å forhindre nye hendelser.
Er statsråden tilfreds med dagens behandlingstid i SHT, og hva vil statsråden evt. gjøre for å redusere antall saker og behandlingstid pr. sak. på linje med f.eks. Sverige?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg deler fullt og helt representanten Sorteviks syn på at det ikke må gå for lang tid fra en hendelse oppstår til rapport om hendelsen blir ferdigstilt. Nettopp derfor har Samferdselsdepartementet gjennom etatsstyringen rettet stor oppmerksomhet mot dette de senere årene.
I tildelingsbrevet til SHT er det et krav om at rapport om en hendelse/ulykke skal foreligge senest 12 måneder etter at hendelsen/ulykken fant sted. Hvis dette ikke er mulig skal det innen 12 måneder gis ut en foreløpig rapport som gir informasjon om status for undersøkelsesarbeidet.
Det er også viktig å påpeke at tilsynsmyndighetene blir informert om viktige sikkerhetsforhold underveis i undersøkelsesarbeidet. Viktige sikkerhetstiltak for å forhindre nye hendelser/ulykker kan derfor bli gjennomført selv om endelig rapport ikke foreligger.
Særlig innenfor området luftfart har det vært et problem med et stort antall eldre saker hvor undersøkelsesarbeidet ikke er blitt ferdigstilt. En viktig årsak til dette er et regelverk som tidligere medførte at SHT var forpliktet til å undersøke og bruke mye ressurser på nær sagt alle luftfartshendelser uavhengig av læringspotensial.
SHT har gjennomført, og gjennomfører fortsatt, et omfattende arbeid med å behandle gamle saker i tillegg til å få ned den generelle saksbehandlingstiden. SHT er på god vei til å komme i havn i dette arbeidet. Av ulykker og hendelser som har skjedd de senere årene, er det svært få hvor undersøkelsestiden har gått utover 12 måneder.
Samtidig er det viktig å understreke at det alltid vil være enkelte typer hendelser hvor det ikke er mulig å gjennomføre hele undersøkelsesarbeidet innenfor en periode på 12 måneder. Innenfor sjøfart vil dette typisk være ulykker som involverer andre lands myndigheter, enten ved at et utenlandsk skip forulykker i norsk farvann eller ved at et norsk skip forulykker i utenlandsk farvann. Når det gjelder ulykker på land, kan det være kompliserte forhold blant annet knyttet til håndtering av sensitivt materiale og hensyn til pårørende ved dødsfall.
Det som er avgjørende for SD, er at undersøkelsesarbeidet ikke stopper opp eller blir unødvendig forsinket som følge av for liten kapasitet hos SHT eller som følge av svikt i rutiner eller feil prioritering. I år og årene framover forventer vi at det bare vil være unntaksvis at undersøkelsesarbeidet går utover 12 måneder. Og i de tilfellene hvor arbeidet går utover 12 måneder, skal det være gode grunner for dette.