Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:734 (2012-2013)
Innlevert: 30.01.2013
Sendt: 30.01.2013
Besvart: 06.02.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Hvilke grep vil utviklingsministeren ta for å skjerpe kontrollen med bruken av våre bistandspenger, og kan man fra norsk side forvente en tøffere holdning mot misbruk og svindel av bistandsmidler etter avsløringene i Uganda?

Begrunnelse

Ifølge oppslag i Aftenposten 28. januar er 80 millioner av bistandsmidlene til et firelandsprosjekt i Uganda stjålet av en mafiaring i statsapparatet. Bistandspengene som skulle gå til veibygging, skoler, helseklinikker og vannforsyning havnet ifølge oppslaget i lommene på statsansatte og korrupte personer på sentralt hold i regjeringsapparatet i Uganda, som hadde en mafialignende samarbeidsring.
Det var den ugandiske riksrevisjonen som avslørte svindelen der både statsministerens kontor, landets sentralbank og finansdepartement var innblandet.
Etter at svindelen ble avslørt har svenskene forlangt hver eneste krone som de bidro med tilbakebetalt, mens man fra norsk side kun krever om lag en femtedel tilbakebetalt ifølge Aftenpostens oppslag.
Denne bistandssvindelen føyer seg inn i en etterhvert lang rekke av norske bistandsskandaler der det viser seg at man fra norsk side ikke har den nødvendige kontroll med våre bistandsmidler, og heller ikke viser evne til å rydde opp når slike forhold avsløres.

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Fellesskapets penger skal brukes i samsvar med de forutsetninger som ligger til grunn for tilskudd. Bruken skal kontrolleres, og midler som det kan dokumenteres er misbrukt skal tilbakebetales i sin helhet. Dette er grunnleggende prinsipper for forvaltningen av bistandsmidlene Stortinget har bevilget til Utenriksdepartementet. Utrykt vedlegg til Prp. 1S (20012-13) om Utenriksdepartementets behandling av økonomiske misligheter og de kvartalsvise listene over avsluttede mislighetssaker med reaksjoner viser at kontroll er nødvendig, at kontrollsystemet virker og at misbrukte midler tilbakebetales.
Utenriksdepartementets kvalitetssikring og kontroll av tilskuddsmidlene er beskrevet i kap. 2 i Prop. 1S (2012-2013). Jeg viser også til Utenriksdepartementets redegjøring til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i 2012, om departementets tilskuddsforvaltning.
Kvalitetssikrings- og kontrolltiltak er de senere årene styrket for å sikre god tilskuddsforvaltning. Utenriksdepartementet har økt ressursene som brukes til opplæring av ledere og saksbehandlere i økonomistyring, kontroll og oppfølging av tilskuddsmottakere. Det arbeides også med nye avtalemaler som ytterligere presiserer tilskuddsmottakernes forpliktelser, styrker departementets kontrollmuligheter og forbedrer mulighetene til å få misbrukte midler tilbake. Videre er prosjektevalueringene et nyttig redskap til å oppdage misligheter.
Ambassader som forvalter mye bistandspenger bruker i dag egne revisorer til å følge opp prosjektene de har ansvaret for. Dette har vist seg å være en god investering. Tilsvarende har det vist seg nyttig å bruke advokater med kjennskap til det lokale rettssystem og domstolsapparat ved den endelige utformingen av tilskuddsavtaler og til å bistå ved mistanke om misbruk. Disse ordningene vil bli utvidet til alle stasjoner med betydelig tilskuddsforvaltning. Sentral kontrollenhet tar fra i år av sikte på å gjennomføre kontroll ved stikkprøver av prosjekter som finansieres i Utenriksdepartementet
Misbruket av pengene i Uganda ble oppdaget gjennom en revisjon. Det var Ugandas riksrevisjon som selv avslørte misbruket. Norge reagerte med å fryse alle offentlige utbetalinger til ugandiske myndigheter inntil videre, inkludert støtte til andre formål enn prosjektet hvor det var påvist misligheter. I tillegg til de pengene som var dokumentert underslått, ba vi om tilbakebetaling av all utbetalt støtte fra Norge til prosjektet som ennå ikke var brukt.
Utenriksdepartementet har nå sammen med de øvrige giverne startet en dialog med riksrevisjonen i Uganda. Målet er å utføre en fordypet revisjon av prosjektet. Om gjennomgangen avdekker ytterligere misligheter eller ikke-brukte midler, vil vi selvsagt kreve disse pengene tilbakebetalt.
Jeg vil fortsette å styrke kampen mot korrupsjon i bistanden og arbeide for at det reageres enda raskere når misbruk avdekkes i land vi samarbeider med. Vi vil vurdere ulike former for stat til stat-bistand opp mot landets arbeid med korrupsjon. I slike tilfeller kan det være aktuelt å heller styre bistandspengene til gode motkrefter, altså drivkrefter mot korrupsjon og for demokrati og menneskerettigheter.
I tillegg til at Norge har strenge rutiner for å kontrollere bistanden, må landene selv kunne avdekke misbruk og ta tak i det. Norsk støtte til Ugandas riksrevisjon er et godt eksempel på et tiltak som har bidratt til det.