Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:737 (2012-2013)
Innlevert: 31.01.2013
Sendt: 31.01.2013
Besvart: 07.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Tromsø Militære Samfund (TMS) består av ni forsvarsrelaterte foreninger med ca. 1 000 medlemmer. TMS disponerer nå vederlagsfritt 10 m2 kontorlokale i det tidligere Sydspissen Permsenter. Kontoret brukes mye i forbindelse med TMS' aktivitet. Forsvarsbygg skal nå disponere lokalet, og det vil bli vanskelig for TMS å ha sin aktivitet der.
Ser forsvarsministeren noen mulighet for at det kan stilles andre lokaler til rådighet for TMS under tilsvarende betingelser?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsbygg opplyser at tidligere Sydspissen Permsenter leies ut til Forsvarets Personelltjenester som leier de nevnte lokalene videre til ISS, basert på en egen avtale som sikrer Forsvaret prioritet. Forsvarets Personelltjenester opplyser at de er kjent med at det har vært dialog mellom ISS og Tromsø Militære Samfund for å søke å finne egnede kontorløsninger for foreningen. ISS skal være positive til å finne en løsning. Troms Militære Samfund må i tilfelle betale leie for arealet på lik linje med andre leietakere.
Det vises for øvrig til Forsvarsdepartementets tilskuddsordning, der organisasjoner og virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver eller bidrar til å styrke befolkningens kunnskap og forståelse av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, kan søke midler. Tildelingen skjer etter gitte kriterier, som er nærmere beskrevet på departementets hjemmesider.
Forsvarsbygg opplyser at de per i dag ikke har andre lokaler som kan stilles til disposisjon for Tromsø Militære Samfund.