Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:746 (2012-2013)
Innlevert: 01.02.2013
Sendt: 01.02.2013
Besvart: 07.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å få utarbeidet en ny melding om rammevilkårene for skogsektoren?

Begrunnelse

St.meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldingen) ble fremlagt vinteren 1998 og behandlet i Stortinget våren 1999.
Siden den gang har blant annet følgende skjedd:
Rammevilkårene for Statskog SF har blitt endret gjennom lån og tilførsel av kapital til selskapet for kjøp av Borregaard skoger.
Statskog SF driver for tiden fortløpende arronderingssalg av skog- og utmarkseiendommer i hele Norge. Denne prosessen er planlagt sluttført i 2017.
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012 ble det bevilget en egen tiltakspakke for treforedlingsindustrien på 100 mill. kroner.
Av dette gjelder 50 mill. kroner tiltak for å bidra til utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Det ble gitt økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer, nye inkubatorer og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter.
Videre ble det besluttet at 50 mill. kroner skulle gå til infrastrukturtiltak for å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene over Landbruks- og matdepartementets budsjett.
Bygging av tømmerkaier, taubaner, og vedlikehold av etablerte skogsbilveier er ment å bidra til å redusere kostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg setter pris på at representanten Bredvold er opptatt av skogbrukets rammevilkår. Vi hadde nylig en meget god diskusjon om skog og skogbruk i Stortinget. Debatten var foranlediget av Riksrevisjonens gjennomgang av skogpolitikken, og det ble i debatten pekt på at skogpolitikken ligger midt i kjerneområdet for Landbruks- og matdepartementet.
I innstillingen fra Næringskomiteen ble det lagt vekt på at bærekraftig forvaltning er en forutsetning for å kunne utnytte skogen til samfunnets beste på kort og lang sikt. Komiteen pekte på behov for å styrke aktiviteten i skogbruket, både med hensyn på foryngelse, opp-følging av miljøkrav og utbygging av ny infrastruktur for å nå Stortingets mål om økt avvirkning. Som jeg nevnte i debatten, vil jeg komme tilbake til Stortinget med oversikt over utviklingen på dette området i de årlige budsjettproposisjonene.
Når det gjelder representanten Bredvolds spørsmål der han etterlyser en ny skogmelding, finner jeg grunn til å minne om at regjeringen nylig har lagt fram en omfattende melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken, Meld. St. 9 (2011-2012). For første gang ble det lagt fram en melding som tok for seg hele fag- og politikkområdet til Landbruks- og matdepartementet, inkludert skogsektoren. Meldingen vil legge føringer for hele verdikjeden i mange år framover. Stortinget behandlet meldingen i vårsesjonen 2012 og ga sin tilslutning til regjeringens politikk på området.
I meldingen slås det bl.a. fast at regjeringen vil legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet, og til å nå viktige energi-, klima- og miljømål. Ved økt etterspørsel etter trevirke vil regjeringen legge til rette for å øke hogsten i norske skoger for å bruke mer trevirke til byggematerialer og til energiformål.
Jeg er opptatt av å følge opp meldingen på en best mulig måte, og ettersom regjeringens skogpolitikk ikke er endret siden i fjor, ser jeg det ikke som aktuelt med en ny skogmelding med det første.