Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:753 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 12.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): På strekningen Stokke-Bruvik på fv. 360 i Osterøy, i Hordaland, har det de siste årene gått flere mindre og større ras, sist sommeren 2012 raset en stor steinblokk på 5 kubikk rett ut i veibanen. Dette er en vei hvor det blant annet fraktes mange barn frem og tilbake til skolen. Dette skaper mye bekymring og folk har etterlyst sikringstiltak uten at noe har skjedd.
Vil statsråden nå ta noen initiativ overfor Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune for å få fremskyndet nødvendige sikringstiltak på strekningen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Spørsmålet gjelder tiltak på fv 360 i Hordaland. Dette har Hordaland fylkeskommune ansvar for. Spørsmål om framdrift og prioriteringer må derfor rettes til fylkeskommunen. Statens vegvesen har imidlertid gitt meg følgende informasjon som jeg videreformidler:

Statens vegvesen har utarbeidet en oversikt over behovet for sikring av de ulike skredpunktene/skredstrekningene for både riks- og fylkesvegene i Hordaland som grunnlag for å prioritere skredtiltak på vegnettet. En regnemodell der faktorer som trafikkmengde, skredfrekvens, omkjøringstid, stengingsfrekvens, skredfarefrekvens og naboskredfrekvens inngår, ligger til grunn for denne prioriteringen. De ulike faktorene beskriver skredfaren og konsekvensene for trafikantene. Med denne metoden får man et prioriteringstall som kan sies å være et mål på behovet for sikringstiltak. Samme regnemodell blir brukt over hele landet.
På fv 360 Stokke – Bruvik er det registret to skredpunkter/skredstrekninger. På begge strekningene er det steinras. Det ene, Merkesura, er i kategorien høy prioritet, mens det andre er i kategorien middels prioritet. Det er imidlertid over 20 skredpunkter på fylkesvegene i Hordaland som har høyere prioritet enn Merkesura.
Det er fylkeskommunen som prioriterer skredsikringstiltak på fylkesvegene, selv om de til stor del finansieres med statlige tilskuddsmidler. Hordaland fylkeskommune har ikke prioritert skredsikringstiltak i perioden 2010-2013 til fv 360 Stokke – Bruvik. For perioden 2014-2017 har fylkeskommunene ennå ikke utarbeidet en prioriteringsliste for skredtiltak.