Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:751 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 11.02.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvem er tilsynsmyndighet når det gjelder forvaltningsloven?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt forelagt kopi av et svarbrev fra Fylkesmannen i Østfold, datert 22. januar d.å., til Rakkestad Idrettsråd og Rakkestad Idrettsforening. Disse har sendt en klage til Fylkesmannen når det gjelder saksbehandlingstiden i Rakkestad kommune. Rakkestad Idrettsråd og Rakkestad Idrettsforening mener Rakkestad kommune ikke overholder saksbehandlingstiden i forvaltningsloven § 11 a.
I konklusjonen fra Fylkesmannen i Østfold står det:

"Fylkesmannen har ingen generell tilsynsfunksjon når det gjelder kommunens overholdelse av forvaltningsloven."

Fylkesmannen opplyser ikke om hvem klager i så fall skal henvende seg til.
Ber Statsråden avklare hvem man skal klage til når man mener at en kommune eller annen offentlig instans ikke overholder de frister som forvaltningsloven inneholder.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tilsyn med det offentliges virksomhet og myndighetsutøvelse må ha hjemmel i den enkelte særlov. Forvaltningsloven utpeker ingen generell tilsynsmyndighet til å føre kontroll med det offentliges etterlevelse av denne loven. Vurdering av om forvaltningslovens saksbehandlingsregler er fulgt, kan likevel inngå som en del av tilsynet med offentlig virksomhet etter annen særlov. Det er Justis- og beredskapsministeren som har ansvaret for forvaltningsloven.
Forvaltningsloven er en av lovene Sivilombudsmannen kontrollerer etterlevelsen av, men han fører også kontroll på en rekke andre områder. Sivilombudsmannen behandler klager fra publikum vedrørende forvaltningens virke, og han kan også ta opp saker av eget tiltak.
Når det gjelder tilleggsspørsmålet om hvem man skal klage til når man mener at en kommune eller annen offentlig instans ikke overholder de frister som forvaltningsloven inneholder, sier forvaltningsloven ingenting om dette. Publikum vil i slike saker likevel kunne henvende seg til Sivilombudsmannen. Ombudsmannens virksomhet reguleres av LOV 1962-06-22 nr. 08: Lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) og er nærmere beskrevet på ombudsmannens nettsider. Der står det blant annet at dersom det offentlige bruker veldig lang tid på å behandle en sak, eller ikke svarer i det hele tatt, kan en klage på sen saksbehandling eller manglende svar rettes til Sivilombudsmannen.