Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:756 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 04.02.2013
Besvart: 13.02.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Det kan felles ti gauper i A- og B-sonen i Troms fylke og fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hvorav inntil en voksen tispe. Siden jakten stoppes umiddelbart etter uttak av tispen kan dette medføre at det blir få jegere som starter på jakta og ikke minst at det blir få gauper som blir felt dersom tispen blir tatt ut tidlig.
Ser statsråden noen mulighet for at jakten øst for E6 kan fortsette etter at tispen er felt slik at hele kvoten blir tatt ut?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I tråd med rovviltforliket av 2011 er målsettingen å forvalte bestanden av gaupe så nær bestandsmålet som mulig. Bestandsmålet skal nås gjennom en arealdifferensiert forvaltning, der hensynet til henholdsvis beitedyr og rovvilt prioriteres ulikt. Som representanten viser til er region 8 (Troms og Finnmark)delt inn i områder med og uten mål om ynglinger, såkalte A - og B - områder. I områder uten mål om yngling (B-områder) er målsettingen å holde bestanden av gaupe lav ved å åpne for høye kvoter. I disse områdene er det ikke fastsatt egne hunndyrkvoter. I områder med mål om yngling i Troms (A-området) er det satt en kvote på ett voksent hunndyr. Egne hunndyrkvoter fastsettes for å sikre bedre kontroll med den reproduserende del av bestanden, og dermed sikre at bestandsmålet nås etter neste yngling. Hunndyrkvotene gjelder kun i områder med mål om yngling. Ved kvotefastsettelse la rovviltnemnda vekt på føringene i forvaltningsplanen for rovvilt i region 8 og prinsippet om geografisk differensiert forvaltning i fordeling av kvoten til ulike jaktområder.
Miljøverndepartementet mener nemnda har fattet vedtak i tråd med rovviltforliket fra 2011 der det er presisert at soneinndelingen skal forvaltes tydelig. Det betyr at dersom det blir felt et voksent hunndyr i yngleområdet i Troms stoppes jakten i dette området.