Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:761 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
Sendt: 05.02.2013
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 12.02.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Når vil regjeringen legge frem ordningen for tilbakeholdelse av ytelser og barnebidrag ved barnebortføring?

Begrunnelse

Da en samlet borgerlig opposisjon i mai 2011 foreslo å stanse statens innkreving på vegne av barnebortførere uttalte daværende statsråd i Stortinget at saken var til behandling i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Likelydende forslag er flere ganger tidligere behandlet i Stortinget, allerede i 2009 uttalte regjeringen en ambisjon om å komme raskt tilbake til Stortinget, mens man i 2010 understreket at arbeidet prioriteres høyt. I 2012 uttalte statsråd Thorkildsen i Stortinget at arbeidet er godt i gang, og at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig når en ordning for tilbakeholdelse av ytelser og barnebidrag er utformet.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet er opprinnelig stilt til justis- og beredskapsministeren, men er overført til meg som hovedansvarlig for lovforslag på dette området.
Som representanten vil være kjent med, ble et forslag om tilbakeholdelse av ytelser sendt på høring i 2009. Høringsrunden avdekket vanskelige spørsmål i forhold til Barnekonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner, som det har vært nødvendig å gå dypere inn i. Blant annet har det vært nødvendig å be om en nærmere vurdering fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Saken har også vært forelagt ESA for å klarlegge forholdet mellom eventuell tilbakeholdelse av ytelser og plikten etter EØS-avtalen til å utbetale ytelser i utlandet.
Dette har ført til at utarbeidelsen av lovforslag har trukket ut. Saken framtrer som vesentlig mer kompleks og gjør det nødvendig å vekte flere hensyn mot hverandre enn lagt til grunn ved høringsrunden i 2009. Det er likevel rom for tiltak på området med sikte på å fremme tilbakeføringen av bortførte barn.
I hovedsak dreier saken seg om ytelser på Arbeidsdepartementets område, og hovedansvaret for framdriften er derfor flyttet til Arbeidsdepartementet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet deltar imidlertid i arbeidet.
Målet er nå at en proposisjon med de nødvendige lovforslag skal kunne fremmes i inneværende stortingssesjon.