Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:792 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 11.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Innledningsvis vil jeg vise til spørsmål nr. 732 og statsrådens svar. Siden jeg oppfatter at statsråden forsøker å omgå det jeg spør om, tillater jeg meg å sende et oppfølgingsspørsmål.
Kan statsråden bekrefte at den fremdriftsplanen som følger i anskaffelsespapirene overholdes 100 pst. i alle ledd?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Mitt svar på representantens skriftlige spørsmål nr. 732 var ikke ment som en omgåelse av spørsmålet, men rettet mot de frister som lå til grunn ved Stortingets behandling av saken.
De sentrale fristene for anskaffelsesprosessen følger av Stortingets behandling av Prop. 146 S (2010–2011) «Anskaffelse av nye redningshelikoptre mv. i perioden 2013–2020», jfr. Stortingets vedtak 6.desember 2011 gjennom behandling av Innst. 82 S (2011–2012). Her er særlig kontraktinngåelse innen 2013, og planlagt innfasing i perioden 2016–2020 sentrale milepæler. Fremdriften går som planlagt i forhold til disse.
Konkurransegrunnlaget («anskaffelsespapirene») omtaler de samme milepælene. I tillegg omtales andre frister frem mot kontraktsignering av mer tentativ art. Som omtalt i konkurransegrunnlagets kap. 4 Procurement Progress Plan, kan det være behov for å endre noen av fristene («Changes to the procurement time schedule may be necessary»). Enkelte mindre justeringsbehov innenfor de sentrale milepælene er til vurdering nå etter at tilbudene foreligger. En grundigere evaluering av tilbudene må gjennomføres før det kan konkluderes om det er behov for å justere fremdriftsplanen. Jeg vil i så fall informere Stortinget på egnet måte om dette.