Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:767 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 06.02.2013
Besvart: 12.02.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Den 31.01.13 kunne vi lese på Statnett sine hjemmesider at de vil opprette et markeds- og driftsforum for å styrke dialogen med kundene.
Kan statsråden utdype hva som er forskjellen på dette markeds- og driftsforumet og sentralnettbrukernes råd, som ble bestemt nedlagt i statsbudsjettet for 2013?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ved omorganiseringen av Statkraft i 1991 var det et viktig hensyn å sikre brukerne av sentralnettet innflytelse i det nye statsforetaket Statnett SF. I St.prp. nr. 100 (1990-1991) ble det foreslått å opprette et brukerråd med representanter utnevnt av foretaksmøtet. Leder og nestleder i rådet hadde blant annet rett til å delta og tale i foretakets styremøter. Ordningen med sentralnettbrukernes råd må ses på bakgrunn av de store endringene i kraftforsyningen som skjedde ved omorganiseringen av Statkraft.
Tiden var nå moden for at brukernes innflytelse i foretaket organiseres på en måte som i større grad samsvarer med ordinær foretaksorganisering. Forvaltningen av foretaket hører inn under styret og administrerende direktør forestår den daglige ledelse av foretaket, jf. statsforetaksloven. Jeg mener at det er riktig at foretakets styrende organer selv bestemmer form og omfang av sin brukerkontakt. En viktig forskjell mellom markeds- og driftsforumet og sentralnettbrukernes råd er at det er foretaket selv, og ikke foretaksmøtet, som utpeker forumets deltakere.