Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:771 (2012-2013)
Innlevert: 05.02.2013
Sendt: 06.02.2013
Besvart: 14.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Morten Stordalen (FrP)

Spørsmål

Morten Stordalen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til at helseforetakene stopper nedbyggingen av viktige rehabiliteringstilbud, og mener statsråden det er fornuftig å legge ned slike tilbud uten at erstatningsplasser er bygd opp?

Begrunnelse

I forbindelse med samhandlingsreformen sa et samlet Storting at rehabilitering skulle være et viktig satsingsområde. Til tross for dette la Helse Møre og Romsdal HF i 2012 ned flere rehabiliteringsplasser. Nå foreslår helseforetaket på nytt å redusere rehabiliteringstilbudet gjennom nedleggelse av tilbudet i Aure- og Mork rehabiliteringssenter.
Med bakgrunn i manglende økonomiske rammer blir altså et av satsingsområdene i reformen aktivt bygget ned. Jeg kan ikke begripe at statsråden vil sitte stille å se på en slik utvikling.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Rehabilitering er et viktig satsingsområde. Det er også et felt i endring. Over hele landet arbeides det nå med tiltak for å videreutvikle tilbud innen rehabilitering, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. De ulike virkemidlene i samhandlingsreformen skal samlet sett bidra til at kommuner og helseforetak kan gi befolkningen et bedre tilbud. Kommunene og helseforetakene må i sterkere grad samarbeide slik at brukere og pasienter kan motta helhetlige og samordnede tjenester. Det har blitt inngått samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak som skal inneholde retningslinjer for samarbeid i tilknytning til rehabilitering. Helseforetakene skal konsentrere seg om den spesialiserte rehabiliteringen, mens den mer generelle rehabiliteringen skal styrkes i kommunene.
De regionale helseforetakene har inngått avtaler med en rekke private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som yter ulike former for rehabilitering. De midlene som de regionale helseforetakene har brukt til kjøp av tjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner har økt fra 995,8 mill. kroner i 2005, som var det siste budsjettåret disse institusjonene ble finansiert over trygdebudsjettet, til 1 524,5 mill. kroner i 2011.
I begrunnelsen for representantens spørsmål gis et eksempel fra Helse Møre og Romsdal. De regionale helseforetakene har et ansvar for å sørge for, og vurdere hvordan, en gir et best mulig rehabiliteringstilbud til innbyggerne i sin region, herunder kjøp av tjenester fra private institusjoner. Styret i Helse Møre og Romsdal HF gjorde i sak 2011/48 vedtak om endring av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i fylket. Dette var i tråd med intensjonen om å styrke den faglige profilen ved at det spesialiserte rehabiliteringstilbudet skulle skje i sykehusene.
Når helseforetaket samler spesialisert rehabilitering ved sykehusene er det for å gi et bedre tilbud. Dette innebærer blant annet at legetjenesten til pasienter som trenger spesialisert rehabilitering blir styrket. En vil i tillegg kunne gjøre seg nytte av annen fagkunnskap og tilbud ved sykehuset. Det er også gjort bygningsmessige endringer for å tilpasse lokalitetene til brukergruppene. En samling av spesialisert rehabilitering ved sykehusene kan bidra til at rehabiliteringen vil kunne starte tidligere og skje parallelt med en eventuell medisinsk behandling. Videre har rehabiliteringsfeltet gjennomgått en faglig utvikling de seneste årene. Generelt går utviklingen mot mer lokalbasert og poliklinisk rehabilitering for mange pasientgrupper. Denne utviklingen fører til mindre behov for sengeplasser. Endringene som er gjort i det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal i 2012 har ikke ført til økning i ventetid til rehabilitering.
Det er fortsatt utfordringer innenfor rehabiliteringsfeltet. Det er satt i gang en prosess sammen med brukere for å styrke rehabiliteringstilbudet i kommunene i Møre og Romsdal. Ved Mork rehabiliteringssenter er det etablert et eget samarbeidsprosjekt med omkringliggende kommuner som har som mål å heve rehabiliteringskompetansen i de aktuelle kommunene. Det er satt ned arbeidsgrupper med representanter fra kommuner, brukere og helseforetaket for å se på fremtidig driftsmodell av Aure og Mork rehabiliteringssenter.