Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:778 (2012-2013)
Innlevert: 07.02.2013
Sendt: 07.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren ta nødvendige grep for å styrke luftambulansetjenesten i Helse Vest og sørge for at det stasjoneres en egen luftambulanse i Helse Fonna området?

Begrunnelse

En vedvarende aktivitetsøkning for luftambulansetjenesten i Helse Fonna området aktualiserer behovet for å få stasjonert egen luftambulanse i Haugesunds-regionen. I dag blir området dekket av luftambulanse enten fra Bergen eller Stavanger noe som medfører lang responstid som igjen kan sette liv og helse i fare.
Det har også i senere tid vært en rekke samtidighetskonflikter som riktignok er forsøkt løst på annen måte, men som likevel viser at kapasiteten på dagens luftambulansetjeneste langt fra er god nok i dette området.
I svar til undertegnede datert 19. juni 2008 skrev tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad blant annet: "Luftambulansetjenesten er en ressurs som er helseforetaks- og regionsovergripende, dvs. en nasjonal tjeneste. Dette innebærer at beredskapen ikke er knyttet til bestemte geografiske områder, men en felles ressurs som skal brukes der den trengs mest".
Den vedvarende høye aktiviteten for luftambulansetjenesten i Helse Fonna området skulle på denne bakgrunn være god grunn til å stasjonere en egen luftambulanse i Haugesund slik at man også i dette området fikk en fullt ut operativ og velfungerende tjeneste.
Det vises for øvrig til Dokument nr. 15: 1262 (2007-2008), Dokument nr. 15:1378 (2008-2009), Dokument nr. 15:1434 (2010-2011) og Dokument nr. 15:1692 (2010-2011).

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Nasjonal helse- og omsorgsplan slår fast som et grunnleggende prinsipp at alle skal ha tillit til at de får kompetent hjelp når de trenger det i akutte situasjoner. De regionale helseforetakene har ansvar for å sikre en forsvarlig bil-, båt- og luftambulansetjeneste.
Når disse tjenestene skal utvikles og dimensjoneres, må de sees i sammenheng med utviklingen i akuttfunksjoner ved sykehusene. I et land med Norges geografi og bosettingsmønster er luftambulansetjenesten helt avgjørende for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom og/eller skade. I tillegg skal den virke utjevnende i forhold til forskjeller i tilgjengeligheten til spesialisert akuttmedisinsk tilbud.
Etablering av nye baser kan skje etter en helhetlig vurdering av lokal og regional beredskap og innenfor de økonomiske rammene til det regionale helseforetaket.
Helse Vest RHF har informert meg om at Helse Fonna-området primært blir betjent av 3 ambulansehelikopterbaser (Bergen, Stavanger og Ål) og i tillegg redningshelikopter fra Sola. I tillegg kan Førde-basen nå den nordøstlige delen av området innen drøyt 30 minutters flytid. Samlet gir dette Helse Fonna-området meget god luftambulansedekning.
Det har de siste årene ikke vært noen økning i antall samtidighetskonflikter. Et stort antall av disse situasjonene løses ved at AMK overfører oppdraget til en annen luftambulansebase, evt. redningshelikoptertjenesten.
Det bør også nevnes at det fra april 2011 er etablert legebil ved Haugesund sjukehus som ved utrykking blir bemannet med lege fra anestesiavdelingen og redningsmann. Legebilen er bemannet på dagtid i tidsrommet 7.30 til 15.30. Legebilen blir også brukt til å kjøre i møte med ambulanser fra distriktet. Det arbeides med en utvidelse av denne ressursen.