Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:782 (2012-2013)
Innlevert: 07.02.2013
Sendt: 08.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Mye tungtransport kjører på veiene mellom Bergen og Stavanger, og denne transporten kunne alternativt gått sjøveien med fergene til Fjordline. Med dagens regelverk har rederiet ikke anledning til å ta med vogntog og sjåfører på grunn av mulighet for taxfreehandel ombord. Dette synes å være begrenset til måltider siden kvotepliktige varer ikke selges på denne strekningen.
Vil statsråden legge til rette for at tungtransport kan benytte denne fergestrekningen og således bidra til mål om mer gods fra vei til sjø?

Begrunnelse

Målsettingen om å få mer gods fra vei til sjø er en viktig bidragsyter både i forhold til våre miljø- og klimaforpliktelser samt ønsket om økt trafikksikkerhet. Strekningen mellom Bergen og Stavanger har mye trafikk langs veiene, og det ville være en fordel om noe av denne trafikken kunne gått sjøveien. Fjordline har seilinger mellom Bergen og Stavanger på sin rute videre til og fra Danmark. Slik regelverket er utformet, kan ikke tungtransporten benytte seg av dette fergetilbudet mellom Bergen og Stavanger.
Jeg har forståelse for kompleksiteten bak vårt avgiftssystem og det faktum at fergene seiler internasjonalt, men samtidig er det gjerne mulig å lage en struktur og praktisk løsning som gjør at sjåførene må betale avgift på eventuelle måltider og andre kjøp ombord. Kanskje kunne en benytte seg av en form for bong-system som sikret at sjåførene betalte avgift?
På tross av alle målsettinger har dessverre den relative andelen til sjøtransporten av gods som fraktes innenlands sunket.
I en situasjon hvor pilene peker feil vei er det viktig å benytte seg av det mulighetsbildet som faktisk finnes i dag. Jeg tillater meg derfor å håpe at finansministeren ser verdien av å legge til rette for at Fjordline og fergestrekningen mellom Bergen og Stavanger også kan benyttes til innenlands tungtransport.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg legger til grunn at spørsmålet gjelder regler om adgangen til avgiftsfri (merverdiavgift, toll og særavgifter) servering av mat og drikke om bord på ferger som dels er i innenriks og utenriks fart.
Finansdepartementet har hatt kontakt med Toll- og avgiftsdirektoratet om saken.
Ifølge Toll- og avgiftsdirektoratet har ikke reisende som går om bord på fergen i Bergen og stiger av i Stavanger adgang til avgiftsfri servering.
En mulighet kan ev. være at rederiet sørger for avgiftsberegning av mat- og drikkevarer som forbrukes mellom Bergen og Stavanger. Det forutsetter i så fall en ordning som er kontrollerbar for avgiftsmyndigheten. Det må i så fall rederiet ta kontakt med avgiftsmyndigheten om for å avklare spørsmålene nærmere.