Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:784 (2012-2013)
Innlevert: 07.02.2013
Sendt: 08.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at forskriften trer i kraft tidsnok til at søknader kan behandles og tilskudd utbetales i første halvår 2013?

Begrunnelse

Som en del av jordbruksoppgjøret i 2012 ble det innført en ordning med tilskudd til grøfting. Sett i lys av utviklingen i landbruket, der kravene til rasjonell drift stadig øker og mye av grovforproduksjonen skjer på leid jord, var dette et nødvendig og riktig tiltak.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått tilsagn om 4,1 mill. kr som skal brukes til dette formålet i 2013. Imidlertid er det ennå ikke kommet retningslinjer fra Statens Landbruksforvaltning for behandling av søknader og tildeling av tilskudd til grøfting. Dette er en kilde til stadig økende frustrasjon hos bønder som planlegger grøfting i 2013, men som er avskåret fra å søke om tilskudd fordi Fylkesmannen ennå ikke har fått tilsendt retningslinjer for behandling av søknadene. Grøfting må foretas i forbindelse med våronna for å få effekt for årets vekstsesong, og derfor haster det nå med å få klarhet i om tilskudd vil bli gitt for grøftingsarbeid som skal utføres i 2013.
Statens Landbruksforvaltning opplyser at prosedyrer for behandling av søknader og utbetaling av tilskudd til grøfting må forskriftsfestes. En slik forskrift er under utarbeidelse, men den må ut på høring før den kan tre i kraft.
For bønder som planlegger grøfting i 2013 er det svært lite tilfredsstillende at denne prosessen ser ut til å dra ut så mye i tid at det er usikkert om de kan få tilskudd for arbeid som utføres i år.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I Prop. 122 S (2011-2012) jordbruksoppgjøret 2012 ble det vedtatt å innføre et tilskudd til grøfting. For å forvalte tilskuddsordningen kreves det en forskrift som tydeliggjør kravene som stilles for å kunne søke tilskudd og hvordan tilskuddet skal forvaltes.
Dette regelverket jobber vi nå med, og jeg samarbeider med Miljøvernministeren for å få dette på plass. Forskriften vil bli sendt på høring straks de nødvendige avklaringene foreligger.