Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:785 (2012-2013)
Innlevert: 07.02.2013
Sendt: 08.02.2013
Besvart: 14.02.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for om det har funnet sted innskjerping gjennom regelendringer og endringer av kriterier vedrørende permitteringer, samt hvilke krav gjelder ved saksbehandlingstid ved klagesaker om permitteringer?

Begrunnelse

Det forekommer tilfeller hvor enkelte bedrifter med helårsdrift blir tvunget til å permittere en eller flere av sine ansatte grunnet sviktende konjunkturer.
Imidlertid kan praksisen for å innvilge permitteringer variere hos NAV - avgjørende vilkår for at vedkommende skal få rett til dagpenger.
En lang saksbehandlingstid samt lang tid for klagebehandling hos NAV rammer også den ansatte da vedkommende faller mellom to stoler ved at bedriften ikke betaler lønn pga. den ansatte er i realiteten permittert, og vedkommende får heller ikke dagpenger fra NAV da saken ikke er ferdigbehandlet.
Alternativet er at bedriften kan bli tvunget til å måtte si opp ansatte dersom permitteringer ikke blir akseptert.
En stiller spørsmålstegn om dette er en ønsket utvikling fra regjeringens side.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Adgangen til å permittere og de nærmere vilkårene for permittering er ikke lovfestet, men kan følge av tariffavtale, individuell arbeidsavtale eller av sedvanerett. Partene i arbeidslivet har bl.a. i Hovedavtalen mellom LO og NHO nedtegnet bestemmelser om permittering.
Dagpenger under permittering ytes til permitterte arbeidstakere i den perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt etter lov om lønnsplikt under permittering. Vilkårene fremgår av folketrygdloven § 4-7 jf. §§ 4-1 flg. Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for å vurdere om vilkårene for rett til dagpenger under permittering i det enkelte tilfellet er oppfylt. Arbeids- og velferdsetaten tar ikke stilling til om vilkårene for permittering er oppfylt, kun om vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt, herunder om vilkåret i folketrygdloven § 4-7, om at permitteringen må skyldes forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke, er oppfylt.
Vilkårene for rett til dagpenger er begrunnet ut ifra andre hensyn enn arbeidsgivers behov for permitteringer. Det ville ikke være rimelig om arbeidsgiver i enhver situasjon skulle kunne la trygden ta lønnskostnader ved at permitterte kunne få dagpenger uavhengig av årsaken til permitteringen. Derfor er det ikke uten videre likhetstegn mellom kravet om ”saklig grunn” etter Hovedavtalen og vilkåret for rett til dagpenger under permittering i folketrygdloven § 4-7 første ledd. Men i svært mange tilfeller vil det være sammenfall. Dermed er det naturlig at partenes vurdering av grunnlaget for å permittere, som hovedregel må tillegges stor vekt i den vurderingen Arbeids- og velferdsetaten gjør i den enkelte sak.
På bakgrunn av en rekke henvendelser om varierende praksis og påstander om for restriktiv praktisering av regelverket for dagpenger under permittering, påla Arbeidsdepartementet i fjor Arbeids- og velferdsetaten å gjennomgå praksis. I forbindelse med denne gjennomgangen ga Arbeids- og velferdsdirektoratet midlertidige retningslinjer som nettopp ga uttrykk for at partenes vurderinger av og enighet om permitteringsårsaken skulle tillegges vekt. En rekke klagesaker ble underlagt ny behandling etter de midlertidige retningslinjene, og mange vedtak ble omgjort. Samtidig ble etatens interne rundskriv om behandling av saker om permittering og dagpenger revidert. Revisjonen er gjort i samarbeid med LO og NHO, og ble lagt ut på etatens nettsider (www.nav.no) 1. februar. Revisjonen er først og fremst en tydeliggjøring av regelverk og praksis for å sikre likebehandling.
Jeg har tillit til at den gjennomgangen av praksis som etaten har gjort, sammen med et nytt rundskriv, vil føre til raskere behandling av krav om dagpenger under permittering og til bedre kvalitet på vedtakene.
Det gjelder ikke andre krav til saksbehandlingen i saker som gjelder dagpenger under permittering enn andre saker om dagpenger. Arbeids- og velferdsetaten behandler mer enn 80 prosent av søknadene om dagpenger innen 21 dager etter at søknad er mottatt. Saksbehandlingstiden for klager er lengre, og det er en utfordring som tas på alvor.