Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:786 (2012-2013)
Innlevert: 07.02.2013
Sendt: 08.02.2013
Besvart: 18.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Justisdepartementet skriver i budsjettproposisjon for 2013 at domstolenes utgifter går ned med 29 mill. kroner fordi de ikke lenger trenger å trykke diverse kunngjøringer i avis. Heller ikke kunngjøringer fra Brønnøysundregistrene skal for fremtiden trykkes i avis. Da vil også Brønnøysundregistrene spare millioner av kroner i utgifter.
Kan statsråden redegjøre for hvor mye gebyrene til Brønnøysundregistrene vil bli redusert med for bedriftene når Brønnøysundregistrenes utgifter reduseres?

Begrunnelse

Brønnøysundregistrene finansieres blant annet gjennom gebyrer som er pålagt næringslivet. Regnskapstall for 2011 viser at Brønnøysundregistrene hadde utgifter på om lag 51 mill. kroner til kunngjøringer i lokal presse.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Utviklingen har i de senere årene gått i retning av økt bruk av elektronisk kommunikasjon i forbindelse med kunngjøringer som foretas av Foretaksregisteret og, i visse tilfeller, andre offentlige og private aktører. På denne bakgrunn sendte Justis- og beredskapsdepartementet 4. oktober 2012 til høring forslag om endringer i reglene om offentlige kunngjøringer i sammenslutningsrettslige lover og i enkelte andre lover. Det legges i høringsnotatet frem to alternative forslag til endring av kunngjøringsbestemmelsene. Det ene alternativet går ut på at reglene om kunngjøring i papiravis avvikles. Høringen ble avsluttet 4. desember 2012 og er til videre oppfølging i Justis- og beredskapsdepartementet.
Siden saken ikke er sluttbehandlet, men er til videre oppfølging i Justis- og beredskapsdepartementet, er det for tidlig å ta standpunkt til hvilke økonomiske og administrative konsekvenser en eventuell regelendring vil få for Brønnøysundregistrene.