Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:789 (2012-2013)
Innlevert: 08.02.2013
Sendt: 11.02.2013
Besvart: 14.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Takker for svar på spørsmål 673. Et lignende spørsmål ble stilt til Justisdepartementet om bruk av ICD-10 i rettsvesenet. Besvarelsen var ingen bruk av ICD-10. Det er forunderlig at ingen av de diagnostiserte har dette i sin pasientjournal! Med bakgrunn i svaret, hvor tabellen viser at dette berører ca. 26-27.000 pasienter i året.
Hvorfor inngår ikke diagnosekodene i pasientjournalene som blir oversendt til norsk pasientskade?

Begrunnelse

Viser til forskrift om pasientjournal § 4: Virksomhet hvor det ytes helsehjelp må opprette pasientjournaler. Systemet må organiseres slik at det er mulig å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov. Viser også til forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l. § 4.j. Vurderinger, herunder diagnoseangivelse i henhold anerkjent diagnosekodesystem.
I realiteten så medfører dette at bruken av disse diagnostiseringer og pasientjournaler i prinsippet ikke er kontrollerbar for noen instans. Med de muligheter dette åpner opp for.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplyser at under utredning av skadene i NPE innhentes kopi av journaler fra alle behandlingssteder som har vært involvert i den aktuelle skadehendelsen. Ved mottak av journalkopier vil opplysninger om ICD-10- koder vanligvis følge med journalene. I selve behandlingen av den enkelte skadesaken har ICD-10-koder liten praktisk betydning.
NPE skal også bidra til helsevesenets arbeid med å bedre pasientstatistikken. For å kunne bidra til dette arbeidet registrerer NPE en del viktige opplysninger om alle saker der det fattes vedtak. I registreringene av den enkelte saken inngår ICD-10-kodene for å klassifisere hvorfor pasienten ble behandlet, eller for å angi diagnosen som burde ha vært stilt ved forsinket diagnose.