Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:793 (2012-2013)
Innlevert: 11.02.2013
Sendt: 11.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Fra entreprenørhold foreligger det opplysninger om at eneboliger som skal imøtekomme kravene i nye byggeforskrifter vil kunne bli opptil én million kroner dyrere i forhold til priser basert på normen Tek. 10. I tillegg vil passivhus i områder med hurtig skiftende klimatiske forhold, som det er på Vestlandet, være sterkt utsatt for soppskader og dårlig inneklima.
Vil statsråden ta initiativ til at nye forskrifter tilpasses de klimatiske forhold i ulike regioner, samt at hus blir billigere, ikke dyrere å bygge?

Begrunnelse

Mange er bekymret over kostnadsutviklingen på boligmarkedet, noe som gjør at store grupper utestenges. Nye forskrifter og krav om passivhus vil fordyre nye boliger vesentlig. Passivhus vil i store deler av Norge være særlig utsatt for fukt- og soppskader, noe som fører til et helseskadelig inneklima.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har som mål i bygningspolitikken at bygg skal være godt utformet, sikre, energieffektive og sunne. Det betyr hus som er gode å bo i, miljøvennlige og med godt inneklima.
Regjeringen har varslet i klimameldingen (Meld. S. 21 2011-2012) og bygningsmeldingen (Meld. S. 28 2011-2012) at vi vil skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Beslutning om kravsnivå skal gjøres på bakgrunn av utredninger av blant annet samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser.
Direktoratet for byggkvalitet har fått ansvar for å forberede nye forskriftskrav. De er i gang med utredninger som blant annet skal evaluere dagens krav, og foreslå nivå og innretning på framtidige krav. Ett element i dette kan være hvordan reglene skal forholde seg til ulike klimasoner i ulike deler av landet.
En ny rapport fra Sintef Byggforsk, laget på oppdrag fra Husbanken, viser at passivhus er et robust bygningskonsept for lavt energibehov og godt inneklima, som kan bygges med velprøvd teknologi. Flere andre utredninger fra Norge og andre land viser gode erfaringer med energieffektive passivhus. Utfordringene for passivhus ser ut til å være stort sett de samme som for nye bygg generelt. Studier fra andre land viser bedre innemiljø i passivhus enn i konvensjonelle bygg. Godt isolerte bygg kan øke konsekvensene av innebygget fukt, og det er derfor viktig å følge de anbefalingene som allerede gis om å bygge tørt. Sintef Byggforsk påpeker at det er et generelt behov for mer forskning på innemiljø og helse, dette gjelder for alle typer bygg, også passivhus.
Rapporten fra Sintef Byggforsk viser også at merkostnaden for å bygge passivhus i forhold til å bygge etter dagens krav er noe lavere enn tidligere antatt. Her vil jeg legge til at mer energieffektive bygg kan gi lavere oppvarmingsutgifter over tid, noe som vil være positivt for byggeieren.
Jeg vil understreke at det ikke er noen motsetning mellom å bygge etter passivhusnivå og det å bygge sunne og gode bygg – her er det heller snakk om å bygge på erfaringer og kunnskap. Dette er noe av det vi er i gang med å utrede når vi nå lager framtidens energiregler. Jeg har invitert til dialog med næringa i denne prosessen slik at vi får et godt regelverk som sikrer godt utformet, sikre, energieffektive og sunne bygg.