Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:805 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Nylig ble det kjent at Olavsvern er solgt. Salget skal godkjennes og det skal gis konsesjon. Taksten på anlegget var på 105 millioner kroner, kjøpesummen er oppgitt til bare å være 38,1 millioner kroner, hele 66,9 millioner kroner under takst. Høy takst har nok medført at mange interessenter har vært tilbakeholden med å gi bud.
Siden budet ligger langt lavere enn takst, vil statsråden ta initiativ til å stanse salget, legge Olavsvern for salg med en mer riktig markedspris for derigjennom få flere interessenter?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Olavsvern base ble vedtatt nedlagt i 2008 gjennom Stortingets behandling av langtidsproposisjonen for perioden 2009-2012, jf. behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007-2008) til St.prp. nr. 48 (2007-2008). Det var da ingen permanent operativ virksomhet knyttet til Olavsvern, og basen var heller ikke tiltenkt oppgaver knyttet til understøttelse av Sjøforsvarets daværende eller fremtidige styrkestruktur. NATO vedtok i 2012 formelt å slette Olavsvern fra NATOs inventarliste.
Forsvarsbygg har nedlagt betydelig arbeid med avhending av eiendommen. Det ble gjennomført avklaring med statlige aktører og kommune i 2011, før eiendommen ble lagt ut for salg i det åpne markedet tidlig i 2012, i samsvar med avhendingsinstruksen.
Eiendommen ble i februar 2011 taksert til 105 mill. kroner, og oppdatert til 100 mill. kroner i desember 2012. Olavsvern er en unik eiendom der takstmannen har hatt meget usikker markedsinformasjon å basere taksten på. Forsvarsbygg og eiendomsmegler har gjennom mange måneder gått bredt ut i markedet og vært i kontakt med en rekke potensielle kjøpere. Salget har hatt stor oppmerksomhet, også utenfor landets grenser. Det legges derfor til grunn at alle potensielle interessenter har kjennskap til eiendommen og avhendingsprosessen.
Salget av Olavsvern er for tiden til vurdering i Forsvarsdepartementet.