Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:806 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren ta initiativ til at det blir utarbeidet en regional konsekvensutredning før vedtak om endring av flyplasstruktur på Helgeland blir fattet?

Begrunnelse

I rapporten ”Nasjonal transportplan 2014-2023 - Framtidsrettet utvikling av lufthavnstrukturen”, kommer Avinor med følgende anbefalinger for lufthavnstrukturen på Helgeland:

- Ny lufthavn i Mo i Rana med 2200 meter rullebane samt forlengelse av Sandnessjøen lufthavn forlenget til 1199 meter ansees å dekke opp fremtidig behov på Helgeland.
- En forutsetning, markedsmessig og økonomisk, er at Mosjøen nedlegges samtidig som nye Mo i Rana lufthavn åpnes.
- Dersom dette ikke velges, anbefales det at Sandnessjøen forlenges til 1199 meter og at de øvrige lufthavnene videreføres som i dag.

For en realisering av ny lufthavn i Mo i Rana med 2200 meter rullebane, forutsetter altså Avinor, av markedsmessige og økonomiske årsaker, at Mosjøen lufthavn, Kjærstad, legges ned samtidig som nye Mo i Rana lufthavn åpnes.
I forskrift 26.juni 2008 nr. 855 om konsekvensutredninger, kommer det fram at flyplasser med rullebane på 1600 meter eller lengre, alltid skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning, jf. § 2, bokstav f. Polarsirkelen lufthavnutvikling har riktignok fått gjennomført en konsekvensutredning, spørsmålet er imidlertid om planprogrammet har belyst de problemstillinger som ansees som viktig i forhold til de samfunnsmessige konsekvensene en realisering av Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana, fører til, videre om man kan anse at utredningsplikten er oppfylt.
Ved utarbeidelse av Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana, har man lagt til grunn at den nye flyplassen skal være en erstatning for den gamle flyplassen på Røssvoll. Konsekvensutredningen som er foretatt har dermed hatt dette som utgangspunkt. I løpet av perioden som man har arbeidet for å få realisert Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana, har nå dette endret seg. Nå snakkes det om Polarsirkelen lufthavn som en regional lufthavn i stedet for en lokal lufthavn, samt en nedleggelse av Mosjøen lufthavn, Kjærstad, som en forutsetning for å få realisert Polarsirkelen lufthavn. Disse store endringene i forutsetningene har ikke planprogrammet som ble fastsatt i forbindelse med Konsekvensutredningen knyttet til Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana, tatt høyde for. Under punkt 7 i planprogrammet kommer det fram at det bare er konsekvenser knyttet til nedleggelse av den eksisterende flyplassen på Røssvoll som er blitt grundig vurdert. Dette kommer også fram i konsekvensutredningens samlerapport som ble utarbeidet i forbindelse med Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana (vedtatt 27.01.2009).
Den slår fast følgende:

"Etablering av Polarsirkelen lufthavn, Mo i Rana forutsetter ikke nedlegging av andre lufthavner enn Røssvoll. Konsekvensene for Kjærstad og Stokka anses ikke som betydelige."

Konsekvensutredningen knyttet til utarbeidelsen av Kommunedelplan for Polarsirkelen lufthavn må dermed ansees som mangelfull, da den ikke grundig nok vurderer hvilke konsekvenser en realisering av Polarsirkelen lufthavn vil få for Vefsn-samfunnet og hele regionen. Det er derfor viktig å få belyst de viktigste samfunnsmessige konsekvensene dette vil gi for hele regionen, gjennom en regional konsekvensutredning før vedtak om endret flyplasstruktur på Helgeland fattes.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Etatene og Avinor tilrår i Forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 bygging av en ny større lufthavn ved Mo i Rana og en forlengelse av rullebanen ved Sandnessjøen lufthavn, Stokka. En forutsetning for tilrådningen er at de eksisterende lufthavnene Mo i Rana, Røssvoll, og Mosjøen lufthavn, Kjærstad, legges ned. Planforslaget har vært på høring. Samferdselsdepartementet vil ta stilling til forslaget fra transportetatene og Avinor i den kommende stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023, som legges frem senere i vår. Da vil det også bli tatt stilling til videre prosess herunder behovet for en evt. konseptvalgutredning (KVU) og en ekstern kvalitetssikring (KS1).
For å anlegge, drive eller inneha landingsplass trengs det etter luftfartsloven kapittel 7 konsesjon fra Samferdselsdepartementet. Konsesjon skal bare gis når det er i overensstemmelse med allmenne hensyn. Av dette følger det at det må utføres nødvendige utredninger for å avgjøre om det vil være i overensstemmelse med allmenne hensyn å gi konsesjon. Miljøverndepartementet er ansvarlig for reglene om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Lufthavner med rullebane på minst 1 600 meter er utredningspliktige etter forskrift om konsekvensutredning (se § 4 og vedlegg I pkt. 31) gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Det vil være nødvendig å samordne prosessene etter de to lovene.