Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:807 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Med bakgrunn i en henvendelse kan jeg stille spørsmål om det kreves byggetillatelse for plassering av en campingvogn, og om forhold som størrelse på campingvognen, plasseringens varighet og status for området den plasseres i skulle ha noen innvirkning på en eventuell tillatelse?

Begrunnelse

Ut fra signaler som vi har mottatt synes det som om regelverket praktiseres ulikt i forskjellige kommuner. Det synes derfor å være behov for en avklaring på dette området.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er riktig at det har vært uklarheter om regelverket for campingvogner og lignende, og at kommunene har hatt forskjellige praksis, bl. a. fordi regelverket hadde et skille etter om et tiltak var transportabelt eller ikke. Dette ble forsøkt ryddet ved revisjonen av plan- og bygningsloven som trådte i kraft 1. juli 2010, og det er nå først og fremst varigheten av plasseringen som er avgjørende. Dersom et ”tiltak”, dvs. også en campingvogn, blir stående mer enn 2 år, regnes den som et varig tiltak, som krever full søknad. Dersom den står under 2 måneder, er den ikke søknadspliktig, og skal den stå mellom 2 måneder og 2 år, er den søknadspliktig, men uten krav om ansvarlige (det som tidligere het ”melding”). Disse reglene omfatter også fortelt, ”spikertelt” og lignende.
Dersom campingvognen står på campingplass som er godkjent eller regulert for formålet, er den ikke søknadspliktig selv om den skal stå i mer enn 2 år. Her kan kommunene likevel legge inn forskjellige bestemmelser om avstand, tilknytning til vann og avløp osv. Også vinteropplag på egen eiendom er unntatt fra søknadsplikt.
Jeg vil for øvrig legge til at jeg har satt i gang et arbeid med forenkling av bygningsregelverket som oppfølging av stortingsmeldingen om bygningspolitikk. Der vil bl. a. spørsmål omkring grensen for søknadsplikt generelt bli vurdert.