Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:813 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 18.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke rutiner politiet har for oppbevaring av dokumenter etter avhør, og kan statsråden redegjøre for status i saken i dag?

Begrunnelse

Dagsavisen Fremover skriver 01.02.13. at politiet i Salten har rotet bort dokumentene om den såkalte korrupsjonssaken i Jernbaneverket i Narvik. Etter det avisen har fått forklart har statsadvokaten nylig purret på politiet i Salten for å få ut dokumentene etter at saken ble vedtatt henlagt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet gjelder dels generelt oppbevaring av etterforskingsdokumenter, men også en konkret sak som er nærmere berørt i begrunnelsen for spørsmålet. Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten, som ledes av riksadvokaten. Påtalemyndigheten kan i sin behandling av enkeltsaker ikke instrueres av departementet, og det rapporteres heller ikke til departementet om behandlingen av enkeltsaker eller om de vurderingene som gjøres i slike. På bakgrunn av spørsmålet er det mottatt uttalelser fra påtalemyndigheten og Politidirektoratet.
Dokumenter i straffesaker som er under etterforsking er unntatt fra offentlighet. Politiet skal derfor til enhver tid oppbevare dem slik de ikke kommer uvedkommende i hende. Under etterforskningen og i forbindelse med avgjørelse av påtalespørsmålet beror dokumentene hos den tjenesteperson som arbeider med straffesaken. Etter avsluttet straffesak vil dokumentene bli arkivert i politidistriktets arkiv.
Når det gjelder den konkrete saken opplyser både påtalemyndigheten og Politidirektoratet, som begge har undersøkt saksforholdet, at presseoppslaget i avisen Fremover ikke kan medføre riktighet. Det er opplyst at dokumentene verken er forsvunnet eller på noe tidspunkt har vært på avveie. Dokumentene ble 28. januar 2013,
etter begjæring, oversendt et advokatfirma som representerer Jernbaneverket til utlån og gjennomsyn. Det er ikke meldt til politiet at dokumenter mangler eller er kommet på avveie.