Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:818 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Boligsparing for Ungdom er en god ordning for å stimulere flere unge til å spare til egen bolig. Enkelte ganger kommer unge med BSU-sparing i økonomiske problemer, og får beskjed fra Nav om å bruke oppsparte BSU-midler. De må da tilbakebetale skattegevinst, men mister også mulighet til å gjenoppta BSU-sparing når de har fått økonomien i orden.
Vil finansministeren endre reglene slik at BSU-sparing som avbrytes på Navs ordre senere kan gjenopptas innenfor BSU-ordningens overordnede ramme?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Reglene om fradrag i skatt ved boligsparing for ungdom (BSU) er regulert i skatteloven § 16-10 og forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN) § 16-10. Ordningen er strengt regulert både når det gjelder sparebeløp, bruk av sparebeløpet og skattyters alder mv. Om vilkårene for boligsparingen anses brutt, skal det gjøres et tillegg i utliknet skatt for det året vilkårene brytes dersom det tidligere er gitt skattefradrag for boligsparing.
Det fremgår av forarbeidene til BSU-ordningen at den er ment å være en engangsordning for hver enkelt skattyter. Kontrakt om BSU kan derfor normalt bare tegnes én gang, jf. skattelovforskriften § 16-10-1. Dagens BSU-regler åpner derfor ikke for fortsatt sparing på eksisterende konto eller opprettelse av ny konto, der vilkårene for boligsparing brytes ved at BSU-midler benyttes til dekning av eget livsopphold utover finansiering av egen bolig.
Reglene om stønad til livsopphold i lov om sosiale tjenester i NAV (som administreres av Arbeidsdepartementet) har som utgangspunkt at tjenestemottaker skal bruke egne midler som vedkommende rår over, eller kan gjøre tilgjengelige, til eget livsopphold. NAV kan følgelig stille som vilkår at skattyter må benytte oppsparte BSU-midler før vedkommende innvilges stønad til livsopphold.
Jeg viser imidlertid til at det i et rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet fra 2012 (”Hovednr. 35 - Lov om sosiale tjenester i NAV”) uttales at det kan gjøres unntak for midler som allerede er bundet i samsvar med regler om skattefradrag, hvis det vil være urimelig i forhold til tjenestemottakers økonomiske situasjon, på kort eller lang sikt, å kreve at kontrakten brytes. I relasjon til BSU-ordningen nevnes det videre at hensynet til tjenestemottakers fremtidige bosituasjon og mulighet for etablering på boligmarkedet bør vektlegges, jf. pkt. 4.18.2.21 i nevnte rundskriv. Hvorvidt oppsparte BSU-midler må benyttes i slike tilfeller, vil således bero på den konkrete helhetsvurderingen som foretas av NAV i hver enkelt sak.
Jeg vil for øvrig nevne at BSU-regelverket i ethvert tilfelle tillater uttak av det årlige innbetalte sparebeløpet (maksimalt kr. 20 000), så lenge disse midlene tas ut senest 31. desember i det aktuelle inntektsåret, jf. skattelovforskriften § 16-10-5 annet ledd bokstav a). Eventuelle uttak av samme års sparebeløp (eksklusiv renter) i forbindelse med forbigående økonomiske problemer, vil således ikke få følger for adgangen til fremtidig sparing på BSU-kontoen.
Etter min oppfatning tilsier praktiske og administrative hensyn at det bør vises tilbakeholdenhet med å innføre unntaksbestemmelser fra BSU-reglene som åpner for at oppsparte midler kan benyttes til andre formål enn boligfinansiering. Som gjennomgangen over viser, åpner dessuten reglene om stønad til livsopphold for at NAV kan gjøre unntak for midler som er bundet i samsvar med regler om skattefradrag.
Etter en samlet vurdering finner jeg det derfor ikke ønskelig å innføre en slik unntaksregel i BSU-reglene som representanten Solvik-Olsen spør om.