Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:824 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det jobbes for tiden med implementering av EUs vannrammedirektiv. Det har vært en tradisjon i Norge at hav- og kystområdene i hovedsak har vært forvaltet av fiskeri- og kystmyndighetene, mens andre deler av forvaltningen i hovedsak har forvaltet våre ferskvannsressurser.
Kan statsråden bekrefte at i den grad vannrammedirektivet får betydning for områder av havet og kysten, så vil forvaltningen av disse bli tillagt fiskerimyndighetene?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) er et miljødirektiv som er implementert i norsk forvaltning gjennom vannforskriften, hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven. Miljøverndepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for gjennomføringen av vanndirektivet i Norge. Vanndirektivet og vannforskriften er prosessregler som gir anvisninger for organisering av arbeidet med å kartlegge og forvalte norske vannområder i ferskvann og kystvann. Målet med direktivet er å kartlegge den økologiske tilstanden for alle norske vannforekomster og å utarbeide forvaltningsplaner og tiltaksprogram for å nå gitte miljømål. Planene vedtas regionalt og Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere dette arbeidet. Planene godkjennes til slutt ved kongelig resolusjon.
Vanndirektivet gjelder ut til 1 nautisk mil fra kysten. Forvaltningen av levende marine ressurser, fiskeri- og havbruksforvaltningen, fiskehelse og –velferd, sjømattrygghet og kvalitet, samt forebyggende sjøsikkerhet og statens beredskap for akuttforurensning i norske kyst- og havområder skjer under Fiskeri- og kystdepartementets lovverk. Planene omfatter for øvrig all aktivitet i kystområdene som påvirker vannforekomstene og angår derfor en rekke myndigheter, også Fiskeridirektoratet, Kystverket og Mattilsynet. Alle myndigheter skal involveres i prosessene med å utarbeide forvaltningsplaner og tiltaksprogram, og har rett og plikt til å bidra innen sitt ansvarsområde til å utrede forslag til tiltak samt å utrede premissene for fastsettelse av miljømål.
Ansvarsfordelingen mellom sektormyndigheter, miljømyndigheter og andre blir ikke endret av vannforskriften. Vedtak skal fortsatt fattes i medhold av sektorlovverk, men vannforskriften, regionale forvaltningsplaner og tiltaksprogram skal legges til grunn for både regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. Fiskeri- og kystdepartementet skal gjennom sin forvaltning bidra til at målene i vannforskriften nås.