Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:839 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 25.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden vurdere en endring av regelverket for at det kan gis sanksjoner mot elever som ikke kan oppføre seg på skolebuss og som i verste fall kan sette sikkerheten til andre elever i fare?

Begrunnelse

Av og til vil elever som benytter seg av skolebuss oppleve at andre elever bråker, mobber og i verste fall gjennom sine handlinger kan sette sikkerheten i fare.
Fylkesmannen i Vest-Agder har tatt opp problemstillingen og sendte et spørsmål til Utdanningsdirektoratet om hvem som har ansvaret i en slik sak, om det er skolens ansvar når elevene ikke kan oppføre seg på bussen, eller om det er opp til busselskapet å nekte de å ta bussen, ut fra en sikkerhetsvurdering.
Utdanningsdirektoratet svarte at elevenes oppførsel på skolebussen kan reguleres i skolens ordensreglement, men ikke innskrenke retten til skyss. Et virkemiddel kan derfor være at kommunen sørger for reisefølge for den eller de elevene det gjelder, konkluderte Utdanningsdirektoratet.
De som skal håndtere disse problemene ute i fylkene og kommunene opplever nok at dette er vanskelig å følge opp ut ifra det svaret som nå foreligger fra Utdanningsdirektoratet.
På den enkelte skole er det mulighet for å utvise elever ved spesielt alvorlige brudd i forhold til ordensreglement. Det må kunne åpnes for tilsvarende i forhold til skoleskyss ved alvorlige episoder. Ønsker at statsråden kommer med sin vurdering av dette.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet har besvart et spørsmål fra Fylkesmannen i Vest-Agder om elever kan nektes å benytte seg av skoleskyss dersom elevene utviser urolig eller farlig oppførsel på skolebussen.
Direktoratet har svart fylkesmannen at det ikke foreligger et vilkår om at man må oppføre seg på en viss måte for å ha rett til skyss. Utdanningsdirektoratet er enig med Fylkesmannen i at oppførsel på skoleveien, herunder oppførsel på skolebussen, kan reguleres i skolens ordensreglement. Sanksjonene ved eventuelt brudd på ordensreglementet kan imidlertid ikke innskrenke retten til skyss. Direktoratet tillegger at ett virkemiddel kan være at kommunen sørger for reisefølge for den eller de elevene det gjelder.
Jeg er enig i Utdanningsdirektoratets lovtolkning. Fra min side vil jeg tillegge at det er viktig at ordensreglementet håndheves hvis det brytes, og dette gjelder også uønsket adferd på skolebussen. Aktuelle sanksjoner vil kunne variere fra nedsettelse av karakter i orden og oppførsel til bortvisning fra undervisningen. I grunnskolen kan elever på ungdomstrinnet som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet bortvises i inntil tre dager dersom de har begått et alvorlig brudd på reglementet eller har brutt det flere ganger. I videregående opplæring kan elever bortvises i inntil fem dager ved tilsvarende brudd på ordensreglementet.
Etter dagens regelverk er det altså allerede mulig å gi sanksjoner dersom ordensreglementet brytes på skolebussen. Det er derfor ikke behov for å endre opplæringsloven på dette punktet. Jeg vil til slutt understreke at det er viktig at elevenes foresatte involveres slik at det stilles klare forventninger fra både skole og hjem til elevenes oppførsel.