Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:834 (2012-2013)
Innlevert: 14.02.2013
Sendt: 15.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hvor mye koster: l) bygging og drift av en sykehjemsplass; 2) ett liggedøgn ved norske sykehus; 3) ett hjelpepleierårsverk; 4) ett sykepleierårsverk; 5) ett politiårsverk; 6) ett lærerårsverk i grunnskolen; 7) et lærerårsverk i vgs.; 8) en barnehageplass; 9) en km. Motorvei; 10) ett år på grunnskole; 11) ett år på vgs. studieforberedende og yrkesforberedende; l2) ett års tilskudd til lærlinger; 13) ett års studium ved universitet/høgskole?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Beløpene er prisomregnet til 2013-nivå dersom annet ikke er oppgitt. For årsverk finnes det ikke tilgjengelig statistikk for kostnader inklusive sosiale kostnader i helsesektoren. For hjelpepleier- og sykepleierårsverk er kostnaden derfor oppgitt som gjennomsnittlig lønn hentet fra SSBs arbeidslivsstatistikk og oppgitte minstelønnssatser fra KS. For politiårsverk og årsverk i undervisningssektoren inkluderer tallene lønn og sosiale kostnader.

1.Bygging og drift av en sykehjemsplass

Årlig gjennomsnittlig brutto driftsutgift per kommunal plass i institusjon var 901 704 kroner i 2011. Tilskuddsandelen til heldøgns omsorgsplasser beregnes ut i fra en maksimal anleggskostnad. For en sykehjemsplass kan det gis tilskudd på inntil 40 pst. av maksimal anleggskostnad på 1,12 mill. kroner og til en heldøgns omsorgsplass i omsorgsbolig inntil 30 pst. av 2,8 mill. kroner. Det understrekes at kostnadene ved å bygge en sykehjemsplass varierer sterkt og er avhengig av tomtepris, kvalitet, størrelse mv.

2.Ett liggedøgn ved norske sykehus

Ifølge Samdatas rapport om Spesialisthelsetjenesten 2011 var kostnaden per somatisk liggedøgn utenom kapitalkostnader 11 865 kroner og 12 433 kroner inklusive kapitalkostnader i 2011.

3.Ett hjelpepleierårsverk

Se svar på ett sykepleierårsverk.

4.Ett sykepleierårsverk

Kostnadene til et årsverk av helsepersonell varierer etter lønnsnivå, tilgang på personell, ansiennitet og variable tillegg (skifttillegg mv.). Under følger tall for minstelønnssatser fra KS og lønnsstatistikk fra SSB.

Minstelønnssatser (årslønn) for ansatte i kommunene f.o.m. juni 2012 hentet fra KS
Stillingsgruppe 0 år ansiennitet10 år ansiennitet
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger = hjelpepleier302 700358 800
Stillinger med krav om høyskoleutdanning = sykepleier350 900402 000

Tall for 2012 hentet fra SSB (SSB skiller ikke ut hjelpepleiere i egen gruppe)
Stillingsgruppe (begge kjønn) Månedslønn (kroner)
Sykepleiere39 400
Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere35 900

5.Ett politiårsverk

Utgifter til ett politiårsverk er 900 000 kroner.

6.Ett lærerårsverk i grunnskolen

Ett lærerårsverk i grunnskolen koster 630 000 kroner.

7.Et lærerårsverk i vgs

Ett lærerårsverk i vgo koster 670 000 kroner.

8.En barnehageplass

Gjennomsnittlig kostnad for en plass i kommunal barnehage for barn i alderen 0-2 år er 219 079 kroner og for barn i alderen 3-6 år 121 711 kroner. Offentlige utgifter per kommunal barnehageplass er 194 053 kroner for barn i alderen 0-2 år og 96 684 kroner for barn i alderen 3-6 år.

9.En kilometer motorvei

Statens vegvesen anslår kostnadsspennet for bygging av vei med veibredde 16 til 22 meter til 130 000 kroner til 210 000 kroner per løpemeter, inkl. anslått kompensasjon for opphevelse av fritaket for merverdiavgift på vei. Det understrekes at det vil være store variasjoner i kostnader fra prosjekt til prosjekt.

10.Ett år på grunnskole

Ett år på grunnskole koster 99 803 kroner (korrigerte brutto driftsutgifter per elev).

11.Ett år på vgs studieforberdende og yrkesforberedende

Ett år på vgo studieforberedende koster 118 497 kroner og ett år på vgo yrkesfaglig koster 145 059 kroner (korrigerte brutto driftsutgifter per elev).

12.Ett års tilskudd til lærlinger

Ett års tilskudd til lærlinger koster 56 365 kroner. Basistilskuddet utbetales over to år og er på 112 729 kroner i 2013.

13.Ett års studium universitet/høgskole

Ved finansiering av nye studieplasser plasseres utdanningene i seks kategorier, basert på grove gjennomsnittsvurderinger for ulike typer studier. Kategoriene spenner fra A (kliniske studium) som mottar 339 000 kroner i støtte til F (teorifag lavere grad) som mottar 85 000 kroner i støtte. Gjennomsnittskategorien D (122 000 kroner) benyttes ved beregning av utgifter som følger av nye ikke-spesifiserte studieplasser.
I tillegg kommer studiefinansiering som utgjør om lag 28 600 kroner til utdanningsstipend og rentestønad og om lag 83 300 til økte utlån via Lånekassen.