Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:835 (2012-2013)
Innlevert: 15.02.2013
Sendt: 15.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg er gjort kjent med at Åsterud, et døgntilbud for 12 rusmisbrukere, skal slås sammen med et annet tilbud og lokaliseres til Blakstad. Formålet skal være at Vestre Viken Helseforetak skal spare omlag 4 millioner kroner. Konsekvensen er at denne pasientgruppen mister 7 til 8 plasser. Dersom dette er riktig, er det svært alvorlig. Tilbudet til denne gruppen må bygges opp og ikke ned.
Hvordan vil helseministeren forholde seg til dette, og hvordan vil han sikre at flere og ikke færre får tilbud om behandling?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som representanten Sanner er også jeg opptatt av at rusavhengige skal få den behandling og oppfølging som de har rett til og behov for. Som kjent har Regjeringen lagt frem en egen stortingsmelding om en helhetlig rusmiddelpolitikk – Meld. S. Nr. 30 Se meg! – som skal behandles av Stortinget om kort tid. Meldingen har fått mye oppmerksomhet – og det er bra. Jeg ser frem til en god debatt om hele rusmiddelpolitikken i Stortinget.
I denne meldingen er det et eget kapitel der man gir en nærmere omtale av hvordan Regjeringen vil at de samlede tjenestene for rusavhengige skal være for fremtiden. Helt sentralt er at tjenestene i størst mulig grad skal tilpasses de rusavhengiges sammensatte lidelser, og vi legger til grunn at spesialisthelsetjenesten og kommunene i fellesskap finner frem til gode løsninger til beste for den enkelte. Mange rusavhengige trenger behandling og oppfølging over lang tid. I dette ligger også at mange vil kunne oppleve tilbakefall til aktiv rus etter en periode med rusfrihet eller bedre rusmestring/ livsmestring.
På grunnlag av representanten Sanner sitt spørsmål, er jeg orientert av Helse Sør-Øst i sakens anledning. Her fremgår det at det planlegges å slå sammen døgntilbudet ved behandlingsinstitusjonene Åsterud og Frognerlia. Åsterud er lokalisert på Blakstad, Frognerlia ligger i et boligområde i Lier kommune. De to seksjonene har i dag til sammen 22 døgnplasser, men utnyttelsen av plassene har variert noe. Den nye seksjonen vil få ca. 15 døgnplasser og er planlagt lokalisert i et bygg på Blakstad hvor det bygningsmessig er fleksibilitet i forhold til antall plasser. Det planlegges også å etablere et utvidet poliklinisk tilbud i tilknytting til den nye seksjonen. Det vil gi mulighet for oppfølging fra det samme personalet etter utskrivelse fra døgnbehandling. Sammenslåing av de to seksjonene vil kunne gi en innsparing økonomisk, blant annet som følge av behov for færre ledere og nattevakter. Samtidig vil samling av tilbudene gi en betydelig styrking av behandlingstilbudet faglig og legge forholdene til rette for mer effektiv drift.
Det er videre opplyst fra Helse Sør-Øst at det lenge har vært en utfordring å bemanne rusbehandlingstilbudene på det nivå man bør kreve i spesialisthelsetjenesten. Ved å bygge opp noe større enheter vil rekrutteringen styrkes, fagkunnskapen utnyttes bedre, og muligheten for en mer individuelt tilrettelagt behandling vil styrkes.
Jeg har videre fått forsikring fra Helse Sør-Øst om at helseforetaket følger utviklingen i ventetider og ventelister nøye i forbindelse med omleggingen, og at man vil vurdere fortløpende behovet for eventuelle tiltak for å sikre god ivaretakelse av pasientene og tilstrekkelig kapasitet for pasientgruppen.
Avslutningsvis vil jeg nevne at i oppdragsdokumentet for 2013 er de regionale helseforetakene bedt om å foreta en gjennomgang av den samlede kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Jeg har bedt om dette for at de skal vurdere om det er behov for en ytterligere kapasitetsøkning på feltet, særlig når det gjelder langtidsplasser drevet av ideelle organisasjoner i hver helseregion.