Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:837 (2012-2013)
Innlevert: 15.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 25.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Menighetsråd i Den norske kirke regnes som ideelle organisasjoner og grensen for at menighetsråd skal betale mva. er når momspliktig omsetningen overstiger kr 140.000. Denne forståelsen støttes av de fleste skattekontor, men undertegnede har fått henvendelse om at Skatt Sør ikke regner menighetsråd for å være en ideell organisasjon og opererer derfor med en grense kr 50 000.
Vil statsråden sørge for at det blir lik praksis i hele landet slik at grensen før menighetsrådene blir momspliktige settes til kr. 140 000?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg vil innledningsvis kort redegjøre for den merverdiavgiftsmessige behandlingen av kirkelig fellesråd og menighetsrådene.
Kirkelig fellesråd er omfattet av den generelle kompensasjonsordningen for merverdiavgift til kommunesektoren, jf. kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav e. Den generelle ordningen innebærer at det gis kompensasjon for merverdiavgiften på i utgangspunktet alle varer og tjenester til bruk i virksomheten som er berettiget til det. Også menighetsrådene anses å være omfattet av den generelle kompensasjonsordningen. Både for kommunal virksomhet og for nevnte institusjoner er det imidlertid et vilkår at de ikke driver ordinær avgiftspliktig virksomhet. Den avgiftspliktige virksomhet må i så fall skilles ut og registreres ordinært for merverdiavgift.
Det kan forekomme at kirkelig fellesråd og menighetsrådene også omsetter avgiftspliktige tjenester. Ut fra de opplysninger Finansdepartementet har, skjer dette imidlertid i svært liten utstrekning.
Som representanten Ropstad er inne på, er det etter de alminnelige regler om registrering i merverdiavgiftsloven en særskilt registreringsgrense på 140 000 kroner for veldedige og allmennyttige organisasjoner. For å anses som en veldedig og allmennyttig organisasjon etter merverdiavgiftsloven legges det vekt på om organisasjonen arbeider for å ivareta mer allmenne samfunnsinteresser på tvers av særinteresser. Dette vil typisk være idrettslag, kor, korps og humanitære organisasjoner. Blant annet yrkes-, nærings- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger og politiske partier anses ikke å være omfattet.
Finansdepartementet har ved brev til Skattedirektoratet 14. desember 2007 lagt til grunn at kirkelig fellesråd ikke er å anse som en veldedig og allmennyttig institusjon eller organisasjon. Skattedirektoratet har lagt til grunn at heller ikke menighetsråd kan anses som veldedige og allmennyttig institusjoner eller organisasjoner. Dette er begrunnet med at menighetsrådet i flere tilfeller vil opptre som kirkelig fellesråd og tillegges forvaltningsoppgavene til den norske kirke.
På bakgrunn av representanten Ropstads spørsmål har jeg bedt Skattedirektoratet om å følge opp eventuell ulik praktisering av registreringsgrensen ved de ulike skattekontorene.