Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:841 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 25.02.2013 av kulturminister Hadia Tajik

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Ser statsråden at det kan være vanskelig og at det kan få store konsekvenser for arrangører av festivaler landet rundt om det lages egne særregler for salg av tobakk på festivaler?

Begrunnelse

Som konsertarrangørenes interesseorganisasjon skriver har de ikke sterke meninger for eller mot forslaget fra regjeringen om å regulere salg av tobakk. Umiddelbart synes de en slik bevillingsordning høres ut som en bra måte å regulere dette salget på, men ønsker altså ikke at det skal lages egne særregler for arrangører av festivaler.
Salget innebærer inntekter for festivalene, og de er derfor opptatt av at man kjenner konsekvensene før et slikt vedtak fattes og at det skal være likhet for loven. Det legges altså opp til strengere regler enn alkoholsalg gjennom at dette forslaget skiller seg fra muligheten til å få en ambulerende skjenkebevilling. Forskjellen fra alkoholservering er altså klart understreket og det er et tydelig ønske om større begrensninger i omsetningen av tobakk enn av alkohol. Det ser ut som bestemmelsen ikke i seg selv er et forbud mot salg på festivaler, men forbud mot salg fra midlertidige utsalgsteder for en anledning. Avholdes festivalen på et område hvor det ligger en kiosk e.l. kan denne kiosken ha bevilling for en lengre periode og ikke bare for selve festivalen.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Jeg er kjent med at spørsmålet inngår i saken som omhandles i Prop. 55 (2012-2013) Endringer i tobakkskadeloven (bevillingsordning mv.) om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakkskadeloven). Proposisjonen ble lagt frem i statsråd av Helse- og omsorgsministeren den 14. desember 2012, og er nå til behandling i Stortinget.
Jeg finner det ikke naturlig å gå inn på realiteten i en sak som nå ligger til behandling i Stortinget.