Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:842 (2012-2013)
Innlevert: 18.02.2013
Sendt: 18.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det foregår p.t. en diskusjon ved Nordlandssykehuset om å legge den 10 rehabiliteringsplasser i Lødingen kommune. Dette tilbudet har holdt et kvalitativt høyt nivå men likevel planlegger man nå å avvikle tilbudet.
Jeg er klar over at saken skal behandles av styret i helseregionen, men vil utfordre statsråden til å gripe inn og be om en gjennomgang av saken, slik at alle sider belyses ut fra det beste for pasientene samtidig som man ivaretar den lokale kompetansen som jeg antar er viktig også for statsråden?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Rehabilitering som fag har endret seg betydelig de siste årene, og arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste har blitt tydeliggjort. Dette innebærer en utvikling i retning av samling av den spesialiserte rehabiliteringen i større enheter, samtidig som den mer generelle rehabiliteringen skal styrkes i kommunehelsetjenesten. Dette er i tråd med de føringer som gis med samhandlingsreformen.
Hvordan dette løses vil variere i ulike deler av Norge, og jeg er opptatt av at beslutningene skjer nærmest mulig de det gjelder. Helse Nord har ansvar for å sørge for at befolkningen i Nord-Norge har tilgang til gode spesialisthelsetjenester. Jeg har blitt orientert av Helse Nord RHF om prosessen forut for de planlagte endringene av det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i regionen. Jeg tror ikke beslutningene blir bedre av å flytte avgjørelsene til Oslo.
Styret i Helse Nord gjorde i desember 2006 vedtak om å opprettholde driften av Lødingen rehabiliteringssenter frem til nytt sykehus i Vesterålen står ferdig. Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes, er en del av Nordlandssykehuset HF. Styret i Nordlandssykehuset HF har i februar d.å. vedtatt at dato for avvikling av rehabiliteringstilbudet i Lødingen skal planlegges til 31. desember 2013. Helseforetaket har underveis hatt dialog med Lødingen kommune og informert om utviklingen.
Begrunnelsen for å planlegge rehabilitering for slagpasienter inn i det nye sykehuset i Vesterålen er at pasientens skal gis et spesialisthelsetjenestetilbud med bedre kvalitet.
Ifølge Nordlandssykehuset HF kan ikke Lødingen rehabiliteringssenter innfri kravene som stilles til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. De seneste årene har kun halve kapasiteten vært i bruk ved Lødingen rehabiliteringssenter, og behovet ser ut til å være avtakende. Lødingen rehabiliteringssenter skal i henhold til Helse Nord HF sin rehabiliteringsplan primært ivareta pasienter med hjerneslag. Pasienter med behov for rehabilitering etter hjerneslag vil i det nye sykehuset i Vesterålen få et sammenhengende tilbud på samme sted: akuttbehandling, opphold i slagenhet, og videre rehabilitering for de som har behov for det. Pasientene vil få et bredere tilbud med flere faggrupper og bedre legedekning.
Nordlandssykehuset HF har et pågående prosjektarbeid som avklarer fremtidige rehabili-teringsfunksjoner i det nye sykehuset. Sykehuset har involvert ansatte, verneombud og tillitsvalgte i prosessen. Det arbeides også med å ivareta de ansatte i henhold til de rettigheter de har som arbeidstakere. Personalet ved Lødingen rehabiliteringssenter får tilbud om videreføring av stillinger i det nye sykehuset Vesterålen.
Lødingen kommune har i dialog med Helse Nord RHF uttrykt at de ønsker å ta initiativ overfor nabokommuner for å vurdere mulighetene for ny drift ved Lødingen rehabiliteringssenter i kommunal regi. Helse Nord RHF har informert meg om at Nordlandssykehuset HF vil støtte opp om et slikt initiativ i tråd med føringer i samhandlingsreformen.