Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:849 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 19.02.2013
Besvart: 27.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Mange brukere er nå bekymret for at produksjonsplattformen for Altinn II ikke vil være tilstrekkelig stabil for å håndtere den oppgavebelastningen som kommer i de nærmeste ukene. Da vil vi kunne få en gjentagelse av skandalene i tidligere år.
Har statsråden vurdert alternative løsninger for å spre belastningen på Alt-inn II plattformen slik at det ikke bryter sammen, eller er han helt sikker på at det vil virke tilfredsstillende, trass i uromeldingene bl.a. fra Skattedirektoratet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Den 19. mars gjøres selvangivelsen for 2012 tilgjengelig i Altinn for de skatteyterne som innen 1. mars 2013 har registrert seg som e-brukere. Ifølge tall fra Skatteetaten har om lag 600 000 skatteytere registrert seg som e-brukere per dags dato. De øvrige skatteyterne får tilgang til selvangivelsen via Altinn den 2. april. Ved å gi e-brukere tidligere tilgang vil belastningen i Altinn fordeles over tid. Slik reduseres trafikken i løsningen på åpningsdagen sammenlignet med foregående år. I dagens løsning er det ikke teknisk mulig å styre for eksempel regional tilgang på ulike tidspunkter i forbindelse med utleggelsen av selvangivelsen i Altinn.
Ytterligere spredning av utleggelse av selvangivelsen kan videre være uheldig med hensyn til likebehandling av skatteyterne. Felles utleggelsestidspunkt og innleveringstidspunkt bidrar også til enklere behandling av selvangivelsen for innbyggerne.
Nærings- og handelsdepartementet får jevnlig informasjon om status for Altinn, herunder status for arbeidet med utleggelse av selvangivelsen. Det arbeides kontinuerlig med å gjøre Altinn mer stabil og robust. Imidlertid vil det i store og komplekse IKT-systemer som Altinn, alltid foreligge risiko for feil. Store IKT-systemer blir aldri helt feilfrie, og risikoen er til stede for at tilfeldigheter kan utløse uoppdagede feil. Den situasjonen som oppstod i Altinn i fjor, da en feil i en mye brukt internasjonal standardkomponent ble utløst ved bruk i Altinn, er et slikt eksempel.
Testmiljøene vil ikke fullstendig kunne simulere alle sider ved virkeligheten. Dette utgjør en risiko ved at feil noen ganger ikke oppdages før nye løsninger settes i produksjon. Til tross for pågående arbeid med forbedring av testene i Altinn, vil denne risikoen ikke kunne fjernes helt. Altinn benyttes av mange etater og samvirker slik med en rekke elektroniske tjenester. I dette ligger det også en viss risiko som ikke fullt ut kan elimineres.
Konsekvensene av at feil oppstår, vil alltid være størst når det er stor trafikk i Altinn, slik som ved utleggelsen av selvangivelsen. Nærings- og handelsdepartementet følger derfor tett opp forberedelsene til utleggelsen av årets selvangivelse i samarbeid med Finansdepartementet som ansvarlig for Skatteetaten og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som ansvarlig for Difi.