Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:851 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 19.02.2013
Besvart: 27.02.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Kan statsråden redegjøre for hvor mange som trenger arbeidsrettet rehabilitering i Østfold, hvor mange som får tilbud om hjelp og behandling, samt hvilket tilbud disse får?

Begrunnelse

Henvendelsene er mange innenfor dette området.
Særlig er spørsmålstillingene konsentrert rundt at man gjerne skulle vært tilbake i arbeide og at omfanget av tilbud ikke omfatter dem.
Videre er det enkelte henvendelser som også gir uttrykk for at det kan være greit en stund å "gå ledig", men det stilles spørsmål om at det vel ikke var det som var meningen.
Videre er det henvendelser om at det er ledig kapasitet som ikke tilbys de som har behov.
Og at mennesker med arbeidsrettet rehabilitering er ulike med sammensatte utfordringer.
Imidlertid er ønske der om å gjenvinne helse og kunne delta i aktivitet, samfunn og arbeidsliv.
For meg er det også interessant å vite om behovet er større enn tilbudet og hvilke tiltak som iverksettes. Nødvendigheten av forutsigbarhet over tid for tilbudsaktører innen dette området er avgjørende for å sikre kompetanse og mangfold.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidsrettet rehabilitering er et av flere virkemidler til å få syke tilbake til arbeidslivet. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for det ordinære rehabiliteringstilbudet i helsetjenesten, herunder arbeidsrettet rehabilitering. Rehabilitering foregår både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten foregår rehabilitering i sykehus og i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Ambulante tjenester, lærings- og mestringssentre er også viktige i rehabiliteringssammenheng.
Ved siden av det ordinære tilbudet ble ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (”raskere tilbake”) etablert i 2007. Formålet med ordningen er å redusere sykefraværet. Siden oppstarten i 2007 er det bevilget nærmere 700 mill. kroner årlig til ordningen. Om lag 2/3 av midlene til ”raskere tilbake” er fordelt til de regionale helseforetakene, og om lag 1/3 av midlene er fordelt til Arbeids- og velferdsetaten.
De regionale helseforetakene har innen ”raskere tilbake” inngått avtaler med private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner i tillegg til å etablere rehabiliteringstilbud i sykehus. Tilbudene er dag - eller døgnbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester. Ifølge opplysninger fra Helse- og omsorgsdepartementet utgjør arbeidsrettede rehabiliteringstilbud en betydelig andel av midlene innenfor ”raskere tilbake” i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har inngått avtale med 12 private rehabiliteringsinstitusjoner tilsvarende i overkant av 60 mill. kroner, og disse avtalene er prolongert for 2013. Det har ikke vært mulig å framskaffe opplysninger om helsetjenestens tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering for Østfold spesielt. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at særskilt behov for arbeidsrettet rehabilitering ikke registreres innenfor helsetjenesten.
Arbeids- og velferdsetaten tilbyr fire typer tjenester innen sin del av ordningen ”raskere tilbake”: Avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og behandlingstilbud for personer med lettere og sammensatte psykiske lidelser. I 2013 er det bevilget 201,735 mill. kroner til kjøp av disse tjenestene. Arbeids- og velferdsdirektoratet fordeler midler og aktivitetsrammer for arbeidsrettede tiltak til fylkene. Bruk og prioritering av midlene gjøres lokalt, ut fra arbeidsmarkedets og brukernes behov.
Arbeidsdepartementet har kontaktet Arbeids- og velferdsdirektoratet som har innhentet opplysninger fra NAV Østfold. Fra 1. juli 2012 har NAV Østfold inngått avtaler med to leverandører for arbeidsrettet rehabilitering dagtjeneste:

- Frisk Fysioterapi dekker kommunene Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Halden, Rakkestad og Aremark.
- Fokus På Din Helse dekker kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler, Askim, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Eidsberg, Marker, Rømskog og Hobøl.

Ifølge Arbeids- og velferdsdirektoratet deltok 32 personer på arbeidsrettet rehabilitering dagtjeneste i Østfold i januar 2013.
Jeg ser på arbeidsrettet rehabilitering som et viktig virkemiddel for å få flere i arbeid. Samtidig er dette et sammensatt område med mange ulike tilbud og aktører der vi kontinuerlig søker mer kunnskap knyttet til hvilke av tilbudene som gir best resultater.