Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:857 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 20.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke bemanningskrav som gjelder for pelsdyrnæringen i forhold til antall dyr, og vil statsråden innarbeide retningslinjer slik at dyrevelferden på pelsdyrfarmene kan garanteres?

Begrunnelse

Jeg er gjennom media gjort kjent med at på de største pelsdyrfarmene i Rogaland og Telemark har tre til åtte arbeidere ansvaret for rundt pelsdyr.
I henhold til pelsdyrforskriften er det i dag et krav om tilsyn to ganger daglig per dyr.
Det er viktig at Mattilsynet kan føre en effektiv og god kontroll på at det er tilstrekkelig bemanning på gårdene slik at en god dyrevelferd kan opprettholdes.
Hvis ikke dette oppfylles, må Mattilsynet iverksette aktivitetsnekt frem til bemanningsgraden er tilfredsstillende.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Forskriften som regulerer hold av pelsdyr inneholder ingen bestemmelser som angir hvor mange dyr en person maksimalt kan føre tilsyn med. Slike begrensninger finnes heller ikke i velferdsforskrifter for andre dyreslag. Bakgrunn er blant annet at det er flere forhold som bestemmer arbeidsmengden pr dyr.
Selv om det neppe er hensiktsmessig med spesifikke bemanningskrav, er det viktig at Mattilsynet som tilsynsmyndighet, foretar en konkret vurdering av tilsyn og stell av dyrene basert på dyreholdets journalføring og forholdene på stedet. Dersom journalføringen og forholdene på stedet tilsier at tilsynet er for dårlig, blir dette påpekt. Avvik kan skyldes både manglende bemanning eller manglende kompetanse hos de som utfører jobben. Det kan også skyldes sviktende rutiner eller mangel på etterlevelse av eksisterende rutiner. Et vedtak om pålegg skal rette seg mot de forhold som er årsak til avviket.
Dersom avviket skyldes manglende bemanning, vil Mattilsynet vurdere om det er aktuelt å redusere dyreholdet til det dyretall som anses akseptabelt i forhold til eksisterende bemanning. Mattilsynet har også mulighet for å benytte tvangsmulkt dersom dette er mer formålstjenlig. Dersom forholdene på stedet for øvrig tilsier at det mest sannsynlig vil oppstå framtidig brudd på dyrevelferdsregelverket, kan forbud som regulerer framtidig dyrehold være aktuelt.
Bruk av virkemidler skal være opptrappende og ikke mer inngripende enn det som til enhver tid er nødvendig for å sikre regelverksetterlevelse. På denne måten ivaretas både dyrevelferden for dyrene og rettssikkerheten til dyreholder. Vedtak om forbud mot aktiviteter blir regnet som et svært inngripende virkemiddel som skal benyttes med forsiktighet.
Aktivitetsforbud vil normalt være uforholdsmessig inngripende dersom andre og mindre inngripende virkemidler er egnet til å oppnå tilfredsstillende resultat.