Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:856 (2012-2013)
Innlevert: 19.02.2013
Sendt: 20.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden instruere Mattilsynet til å opptre mer handlingsdyktig og ta dyrehelse og -velferd på alvor og iverksetter aktivitetsnekt der dyrevelferden ikke er i henhold til gjeldende regelverk?

Begrunnelse

VG Nett 16.02.2013 var det en artikkel under overskriften "Lot sauer sulte ihjel - får beholde resten av flokken".
Ifølge artikkelen fant Mattilsynet mange grove avvik. Dyreholdet på den aktuelle gården var ikke i henhold til bestemmelser og krav til god dyrevelferd.
Når en bonde driver vanskjøtsel av dyr og i ytterste konsekvens lar dyr sulte ihjel, er det på tide at Mattilsynet griper inn og umiddelbart stopper videre dyrelidelser.
Når Mattilsynet mottar bekymringsmeldinger må man kunne forvente at dyrevelferden går foran bondens mulighet til fortsatt næringsvirksomhet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Tilsyn med dyrevelferd er en av Mattilsynets prioriterte oppgaver, og det ble i 2012 utført ca. 17 000 tilsyn der inspektørene var innom dyrehold. Inspeksjonene skjer både etter bekymringsmeldinger og etter en systematisk tilnærming til risikodyrehold.
Mattilsynet fikk i 2012 ca. 8600 bekymringsmeldinger vedrørende dyrevelferd. Slike meldinger følges alltid opp. Det er imidlertid ofte et sprik i hvordan Mattilsynet faglig vurderer tilstanden i dyreholdene, sammenlignet med publikums oppfatning av de enkelte sakene.
Mattilsynet skal legge vekt på å utnytte de virkemidlene den nye loven om dyrevelferd gir. Mattilsynet har et vidt spekter av virkemidler for å ivareta god dyrevelferd. Nå er det også på høring et forslag om at Mattilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på dyrevelferdsloven.
Jeg finner det ikke riktig av meg å vurdere og kommentere oppfølging og virkemiddelbruk i enkeltsaker. Mine føringer til Mattilsynet gis gjennom den generelle styringsdialogen som departementet har med Mattilsynet.
Jeg har imidlertid bedt Mattilsynet om en redegjørelse om status og oppfølging av den konkrete saken som representanten viser til i begrunnelsen for spørsmålet. Mattilsynet opplyser at status per nå er at dyrene på gården har tilfredsstillende forhold. Dette er sjekket opp ved ytterligere uanmeldt besøk på gården, senest tirsdag 19. februar 2013. Mattilsynet er i en prosess med å vurdere hvordan dyreholdet skal følges opp videre og hva Mattilsynets reaksjon i saken skal være. Dette arbeidet er ikke avsluttet.
Mattilsynet understreker også at det arbeides med videre oppfølging av Mattilsynets egen håndtering av saken for å ta lærdom for ettertiden. Mattilsynet ser at de i denne saken burde ha fulgt opp egne vedtak på en bedre måte og også sjekket om påleggene var gjennomført ved oppfølgende inspeksjon.
Mattilsynet jobber også generelt med å styrke arbeidet for å forebygge dyretragedier. Dette gjøres i samarbeid med Bondelaget, Småbrukarlaget, Landbrukets HMS tjeneste og Den norske veterinærforening. På et møte denne uken ble det enighet om en rekke tiltak. Dette inkluderer også kontakt mot helsevesenet.
En sak der dyreeier ikke makter å sørge for forsvarlig dyrehold har både dyrevelferdshensyn, og juridiske og menneskelige elementer som må ivaretas. Mattilsynets forvaltning tilstreber å ivareta alle disse hensyn på en forsvarlig måte.