Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:858 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 20.02.2013
Besvart: 26.02.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Hvordan vil statsråden sikre tilstrekkelig styrkeproduksjon og opprettholde kompetanse innen baseforsvar og hundetjeneste i perioden for flytting fra Rygge Militære Flystasjon til Ørlandet?

Begrunnelse

Ansatte på Rygge militære flyplass er orientert om utkastet til gjennomføringsplanen med hensyn til nedleggelsen av Rygge militære flyplass. Og at deler av virksomheten skal forseres avviklet.
Ansatte er informert om at de skal overføres til ny kampflybase på Ørlandet innen 01.august 2014.
Tidligere informasjon har angitt tidspunkt til i løpet av 2016.
Avdelingene som Baseforsvarsstridsgruppen-NIs (BFSG) (tidligere Basesett II) BFSG med ca. 30 ansatte og 120 soldater skal i praksis midlertidig nedlegges fra neste sommer.
Det er videre informert om at det ikke skal tas inn soldater i perioden i de fleste troppene i perioden 2014-2016.
Det er allerede nå signalisert at mange ansatte sliter med motivasjon for videre og ny virksomhet på Ørlandet.
Spørsmål som; "Skal vi sendes til Ørlandet 2 år før tiden og da ikke ha noe å gjøre der oppe" er tydelig formulert i henvendelser jeg har mottatt
I hundetroppen oppgis det at det ikke skal tas inn hundeførere fra neste år? 10-15 tjenestehunder på Rygge vil være uten førere i 2 år. Det er så vidt heller ikke kjent om det på Ørlandet vil være godkjente kennelplasser
Det virker foruroligende at Forvaret planlegger for hunder i Forsvaret uten førere.
Den andre store underavdelingen i Baseforsvarsskvadron - Baseforsvarstaktisk skole(BFTS) er planen å flytte allerede sommeren 2014 og ikke i løpet 2016.
Det varsles at skolen ikke skal legges ned midlertidig, men flyttes og utdanne med fullt trykk hele tiden.
Det er nok et foruroligende element da sjansene for å miste personell/kompetanse ved stor grad av manglende systematikk og forutsigbar planlegging med tilhørende forutsigbar informasjon preger deler av miljøet nå.
BFTS utdanner 5-600 elever på forskjellige kurs hvert år med sine ca. 20 instruktører. Plutselig forsering på denne måten kan resultere i at mange søker nytt arbeide og kompetanse forsvinner.
Min uro er at verdifull kompetanse kan gå tapt og virksomhet ikke tilfredsstillende ivaretatt.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Etableringen av en ny basestruktur for Luftforsvaret er langtidsplanens mest omfattende og kompliserte grep, og henger uløselig sammen med anskaffelsen av nye kampfly – forsvarssektorens største materiellinvestering noensinne. Det er avgjørende å sikre at infrastruktur, organisasjon og kompetanse, understøttet av et tilstrekkelig økonomisk grunnlag, er på plass på rett sted til rett tid.
Forsvarsdepartementet har i iverksettingsbrevet til forsvarssektoren for langtidsperioden 2013 – 2016 gitt oppdrag til forsvarssjefen om å avvikle Rygge som militær flystasjon innen utgangen av 2014. Baseforsvarstaktisk skole og operativt baseforsvar på Rygge skal være organisatorisk overført til Ørland innen utgangen av 2016.
Som angitt i mitt svar av 24. januar 2013 på spørsmål nr. 662 fra stortingsrepresentant Ingjerd Schou, gir forsvarssjefen i sin virksomhetsplan oppdrag til undergitte sjefer om videre oppfølging av omstillingen knyttet til langtidsplanen. Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) har det videre ansvaret for konkret planlegging og implementering av tiltakene innenfor Luftforsvaret. GIL arbeider fortsatt med å ferdigstille en helhetlig plan for innfasingen av det nye og fremtidsrettede luftforsvaret. For å lykkes i dette arbeidet må mange ulike satsinger, endringstiltak og prioriteringer som den nye langtidsplanen inneholder, og som henger nært sammen med hverandre, ses innenfor en helhet.
Forsvaret opplyser at det planlegges med en både forutsigbar og kostnadseffektiv flytting. Dette vil medføre noe reduserte leveranser fra baseforsvaret på Rygge i tiden 2014-2016. En slik planmessig styrt reduksjon og flytting vil, ifølge Forsvaret, blant annet sikre nødvendig kompetanseoppbygging og prioritert styrkeproduksjon på Ørland. I tillegg opplyser Forsvaret at tiltaket vil redusere kostnadene ved flytting av baseforsvaret til Ørland og legge til rette for tidligere gevinstrealisering på Rygge. Forsvaret presiserer samtidig at alt berørt personell vil få tilbud om relevante oppgaver på Ørland.
For meg er det viktig at Luftforsvarets omstilling er kostnadseffektiv og mest mulig forutsigbar for personellet. Jeg har tiltro til at forsvarssjefen innenfor gitte rammer og føringer ivaretar dette på en god måte.