Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:859 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 27.02.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Nedleggelser truer i treforedlingsindustrien i Norge, noe som igjen truer sysselsettingen i norsk skogindustri. En situasjon som kan ramme flere tusen arbeidsplasser.
Vil statsråden ta initiativ til at det nedsettes en hurtigarbeidende ekspertgruppe som vurderer rammevilkårene for denne næringen med tanke på økt konkurransekraft og omstillingsevne, særlig sammenlignet med rammevilkårene i Sverige og at resultatet blir et element i en vurdering av situasjonen for næringen i forbindelse med RNB 2013?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norsk treforedlingsindustri har i lengre tid stått overfor betydelige økonomiske utfordringer. Treforedlingsindustrien har lenge slitt med lav lønnsomhet, og har opplevd flere nedleggelser og permitteringer de siste årene. Dette må ses i lys av at mange av treforedlingsbedriftene har store markedsutfordringer på grunn av sviktende etterspørsel og overkapasitet innenfor deler av industrien. Disse utfordringene henger bl.a. sammen med internasjonale økonomiske forhold som myndighetene vanskelig kan gjøre noe med.
På bakgrunn av situasjonen i næringen etablerte regjeringen i begynnelsen av 2012 en arbeidsgruppe for treforedlingsindustrien. Arbeidsgruppen gjennomgikk utviklingen i næringen og vurderte tiltak av positiv betydning for verdiskaping i treforedlingsindustrien. Regjeringen la i forbindelse med revidert statsbudsjett 2012 fram en tiltakspakke på 100 mill. kroner til treforedlingsindustrien, fordelt på 50 mill. kroner over Næringsdepartementets budsjett og 50 mill. kroner over Landbruksdepartementets budsjett. Stortinget ga sin tilslutning til tiltakspakken, som har til hensikt å øke forsknings- og utviklingsaktiviteten og bedre råstofftilgangen i treforedlingsindustrien. Tiltakene fordeles mellom Innovasjon Norge, SIVA, Norges forskningsråd og Landbruksdepartementet.
Regjeringen gjennomfører også tiltak på kraft- og klimaområdet som er viktige for treforedlingsindustrien.
Regjeringens oppmerksomhet om treforedlingsindustrien ble ikke avsluttet gjennom tiltakspakken som ble lagt fram i fjor. Regjeringen følger løpende utviklingen i treforedlingsindustrien og hele verdikjeden for skog og tre. Jeg har blant annet nettopp hatt samråd med skog- og trenæringen i Innlandet, og har nylig besøkt Södra Cell Tofte.