Skriftlig spørsmål fra Roald Aga Haug (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:861 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 27.02.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Roald Aga Haug (A)

Spørsmål

Roald Aga Haug (A): Jeg er gjort kjent med at departementet har sak om godkjenning av reguleringsplan for veg til Mågelitopp i Odda kommune til behandling.
Vil statsråden avgjøre bygging av veg i henhold til kommunalt vedtatt reguleringsplan, og når vil avgjørelsen komme?

Begrunnelse

Saken dreier seg om manglende adkomst til hytter etter stenging av Statkrafts "Trallebane," og om en hytteforening får bygge veg basert på reguleringsplan kommunen har vedtatt. Alternativt må det lages ny reguleringsplan etter Plan og bygningsloven av 27.juni 2008. Prosessen med adkomst til Mågelitopp har tatt lang tid. Fra Fylkeskonservatoren i Hordalands krav om utsettelse av regulering i 2002 og Riksantikvarens innsigelse i 2003, jf. hensyn til Trallebane. Senere (2012) signaliserer Riksantikvaren aksept for bygging av veg. Men opprettholder innsigelse begrunnet i at det er lenge siden saken var oppe til behandling og at veg derfor må bygges etter Plan og Bygningsloven av 27. juni 2008. Motsatt hevdes det at reguleringsplanen kan behandles etter overgangsreglene. Ved at reguleringsplaner kan ferdigbehandles etter de reglene som gjaldt da de ble lagt ut. Tidsperskeptiver og praktiske hensyn gjør det viktig for hytteeierne å få avklaring i saken.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Saken det her vises til er en innsigelsessak fra Odda kommune, som gjelder reguleringsplan for ny veg til Mågelitopp som erstatning for en trallebane som ikke lenger er i drift. Hytteeierne på Mågelitopp fremmet planforslag om veg i 2001, og planprosessen ble av ulike årsaker stående i ro mellom 2002 og 2010. Riksantikvaren fremmet innsigelse til den opprinnelige planen, begrunnet med at vegen vil komme i konflikt med trallebanen som inngår i det viktige kulturmiljøet og kulturlandskapet rundt det fredete Tyssedal kraftverk.
Miljøverndepartementet har nå saken til behandling, etter at saken ble befart i juni 2012. Det vil ikke være riktig å kommentere realitetene i saken mens den er under behandling. Men jeg kan opplyse om at saken er i sluttfasen og en avgjørelse vil foreligge om kort tid.