Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:865 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden garantere at Tine SA sine planer for eksportvekst ikke medfører dyrere priser på melk og meieriprodukter for norske forbrukere?

Begrunnelse

Artikkel i Finansavisen 20.februar 2013 under overskriften "Fikk tollvern, vil vokse ute".
Ifølge artikkelen har Tine SA planer om økt vekst i eksporten av meieriprodukter.
Tine SA skal ivareta to roller; for det første som markedsregulator, herunder spesielt mottaksplikt og forsyningsplikt innen melkesektoren. Det siste året har vi opplevd mangel på melk og lavt fettinnhold noe som har medført mangel på innenlands produsert smør.
For det andre er Tine SA en markedsaktør med en betydelig markedsandel innen meierivaremarkedet. Produksjons- og eksportøkningen som skisseres i artikkelen, faller inn under denne kategorien.
Eksporten av ost får støtte gjennom myndighetenes verktøy for meierieksport, prisutjevningsordningen, med omtrent 170 mill. kroner.
Det stilles også spørsmålstegn om disse ordningene er i strid med statsstøttereglene generelt, og spesielt om de er i strid med WTO med hensyn til eksportsubsidier, dvs. rød støtte.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Representanten Nesvik viser til en artikkel i Finansavisen 20. februar 2013 hvor Tine har uttalt at de har som mål at en stadig større andel av Tines omsetning skal komme fra meierivirksomhet og salg av spesialoster utenfor Norge.
Tines konsernsjef er også sitert på at selskapets ambisjon ikke er å øke eksporten fra Norge. Dette skyldes på den ene siden norske WTO-forpliktelser for tillatt eksportstøtte, og på den andre siden at bl.a. USA har kvoter som legger begrensninger på mulig import av ost, her under fra Norge.
I følge Tines årsrapport for 2012 eksporterte selskapet 11 922 tonn ost fra Norge i 2012. Totalt solgte de 43 946 tonn ost i utlandet under merkevarer som Tine eier. Kun 27 % av osten de solgte utenlands var altså produsert i Norge.
Totale driftsinntekter for den internasjonale virksomheten utgjorde i 2012 ca. 10 % av konsernets omsetning og bidro med et positivt driftsresultat på 35 mill. kroner. Den internasjonale virksomheten er bl.a. basert på at Tine driver lisensproduksjon av Jarlsberg både i Irland og USA.
At Tine har konkurransedyktig virksomhet i andre land bør være positivt for deres eiere og jeg kan vanskelig se at dette skulle gi grunn til bekymring på vegne av norske forbrukere.
Merkevareeksporten av norsk ost til USA, Canada, Australia og andre land, er for øvrig en stabil eksport av ost av høy kvalitet som oppnår høye priser i disse markedene. Norge følger internasjonale handelsavtaler og regelverket i WTO og kan eksportere 16 207,5 tonn ost til en maksimal subsidie på 245,8 mill. kroner.
Eksportstøtten til ost finansieres i dag gjennom prisutjevningsordningen for melk. Det bevilges ikke midler til prisutjevningsordningen over statsbudsjettet.