Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:866 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hvordan vil statsråden sikre at Ofotbanen holder god nok standard for den ventede og ønskede trafikkveksten for Norge, Sverige og Finland, og vil hun vurdere offentlig-privat samarbeid eller muligheten til å la økt kjøreveisavgift og lån finansiere den nødvendige oppgraderingen?

Begrunnelse

Narvik er i dag Nord-Norges ledende logistikk-knutepunkt. Godsmengdene og trafikkbevegelsene for bane, sjø og bil dokumenterer dette. Skal Narvik være i stand til å ivareta og utvikle denne posisjon må nødvendig infrastruktur på plass. Dette gjelder både jernbane og havnefasiliteter. Ofotbanen er en høykvalitets enkeltsporet bane og må videreutvikles til en dobbeltsporet bane for å ivareta de volumer som spesielt Sverige og Finland har meddelt oss vil komme.
Deretter må våre havnefasiliteter utvikles i samme takt som ovennevnte.
Jernbaneverket anslår en kostnad på vel 5 mrd. kroner for utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen. Ulike instanser har beregnet at denne utbyggingen kan finansieres via kjøreveisavgift.
Øker en dagens kjøreveisavgift, 2,84 øre, til 5 øre vil dette sammen med de meldte volumøkninger bety årlige innbetalinger på 164,3 mill. kroner i 2020. I tillegg til dette kommer de meldte finske volumer, de har meldt opp mot 70 mill. tonn, hvorav hoveddelen må skipes over Narvik. Etableres det f.eks. et nytt statlig selskap så kan dette generere store overskudd dersom ønskelig.
Drift og vedlikehold for Jernbaneverket i dag er ca. 120 mill. kroner årlig. Rett prising i forhold til økte volumer vil kunne gi betydelig betalingsoverskudd over flere år ved utvikling av Ofotbanen til en dobbeltsporet bane med tilnærmet ubegrenset kapasitet i kommende år. Dermed kan også Finland med sine store volumer også ønskes velkommen til bruk av en isfri og dyp havn i Norge. En havn som har gitt betydelige positive effekter for både utvikling av Nord-Sverige og kyst-Norge i tillegg til vår del av Nord-Norge.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Trafikverket i Sverige og Jernbaneverket i Norge har innledet et samarbeid om kapasitetsbehov på Ofotbanen/Malmbanan. Det er bl.a. gjennomført en såkalt ”Åtgjärdsanalys” i regi av Trafikverket og en dobbeltsporutredning i regi av Jernbane- verket er nå i sluttfasen. Malmaktørene har planer om vesentlig økning av malmtran- sportene på Ofotbanen, både på kort og noe lengre sikt. Planene til LKAB om å kjøre flere 750 m lange tog tilsier at alle kryssingsspor mellom Kiruna og Narvik må forlenges innen 2015. Det pågår for tiden forhandlinger om forlenging av Bjørnfjell og Rombak kryssingsspor mellom staten v/Jernbaneverket og LKAB for å få til dette på norsk side.
Samferdselsdepartementet tok høsten 2012 initiativ til samarbeid med det svenske Näringsdepartementet til en felles prosess med hensyn til ytterligere kapasitetsut- vikling på Ofotbanen/Malmbanan. I samarbeid med Trafikverket har Jernbaneverket fått i oppdrag å vurdere de framtidige kapasitetsutfordringene. Det åpnes bl.a. for å se på ulike finansieringsløsninger der kapasitetsøkende tiltak gjennomføres og finansieres etter en omforent plan og arbeidsdeling mellom Norge og Sverige. I denne forbindelse skal også prinsipper for kjørevegsavgifter og brukerbetaling gjennomgås. Videre er det aktuelt å ta opp problemstillinger knyttet til bedre samordning av drift, tekniske løsninger og regelverk på begge sider av grensen.
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til denne saken i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023.