Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:867 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 28.02.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Er Helse Nords anbudsprosess og manglende hensyntagen til den ideelle institusjonen Finnmarkskollektivet i tråd med samarbeidsavtalen mellom regjeringen og frivillighets-Norge, og de styringssignaler som statsråden har gitt helseforetakene om dialog, forutsigbarhet og langsiktige avtaler mellom staten og ideell sektor, og hvilke tiltak vil statsråden eventuelt iverksette for å sikre at Helse Nord ivaretar de ideelle rusinstitusjonene i tråd med regjeringens målsetting?

Begrunnelse

Regjeringa inngikk i oktober 2012 en avtale med de frivillige organisasjonene om forutsigbarhet og langsiktighet i samarbeid mellom staten og ideelle institusjoner. Avtalen anerkjenner ideell sektor som en viktig samarbeidspartner for offentlig sektor i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen, og skal bidra til et bedre samarbeid mellom staten og ideell sektor. Langsiktighet og forutsigbarhet ble nedfelt som et viktig prinsipp i samarbeidsavtalen. I foretaksmøte 30.januar 2013 mellom Helseminister Jonas Gahr Støre og Helse Nord, er signalet fra regjeringa til helseforetaket angående ideell sektor tydelig. Foretaksmøtet ba de regionale helseforetakene tilstrebe mer langsiktighet i avtalene med ideell sektor om kjøp av helsetjenester.
I Stortingets spørretime i november 2012 svarte Helseminister Gahr Støre på spørsmål vedrørende anbudssystemet og ideelle institusjoner at:

”Vi har tatt fatt i hvordan man inngår avtaler med de ideelle og frivillige, for dette er en annen type avtalepartner enn et hvilket som helst annet anbud…"

I februar 2013, tildeler Helse Nord 42 av 66 plasser innen rusbehandling til en kommersiell aktør, Sigma Nord i Troms. De øvrige 24 plassene blir tildelt tre institusjoner på Østlandet. Finnmarkskollektivet, Nord-Norges eneste ideelle institusjon innen rusbehandling, fikk ikke fornyet sin årelange kontrakt med Helse Nord, og må legge ned etter 25 års drift. Landsdelen mister dermed sin eneste ideelle institusjon på rusområdet. Begrunnelsen fra Helse Nord var at klinikken ikke har hatt god nok kvalitet og sammenheng mellom bomiljø, helsefag og det sosialfaglige. Finnmarkskollektivet har ikke mottatt noen signaler på at Helse Nord ikke har vært fornøyd med tjenestene som leveres, og ved tildeling av anbud for 4 år siden, fikk Finnmarkskollektivet høyest poengsum på kvalitet. Helse Nord møtte heller ikke opp til siste evalueringsmøte før nytt anbud. Institusjonen oppfyller alle krav til kvalitet og kompetanse som er satt i siste anbudsrunde.
Helse Nord lyste anbudet ut som en åpen konkurranse i oktober 2012, uten å ta særlige hensyn til den ideelle institusjonen eller gå i direkte dialog. Fagrådet protesterte på dette med begrunnelse i at ideell sektor er en annen type avtalepartner enn kommersielle, uten å bli hørt.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen er opptatt av å sikre et godt samarbeid mellom det offentlige og ideelle organisasjoner. Dette har vi vært tydelig på både i vår styringsdialog med de regionale helseforetakene, og gjennom den særskilte samarbeidsavtalen som er inngått mellom Regjeringen og Hovedorganisasjonen Virke, Frivillighet Norge, Ideelt Nettverk og KS Bedrift.
Samarbeidsavtalen fastsetter prinsippene for et overordnet strategisk samarbeid mellom staten og ideell sektor knyttet til ideell sektors leveranser av tjenester på helse- og sosialområdet. Samarbeidsavtalen anerkjenner, styrker og synliggjør den viktige rollen som ideelle aktører spiller i den norske velferdsstaten, og slår fast at samarbeidet skal være basert på blant annet forutsigbare rammebetingelser og klare krav til kvalitet. Partenes overordnede målsetting med avtalen er å ivareta pasientenes og brukernes behov i helse- og sosialsektoren, og er derfor ingen garanti for at alle ideelle virksomheter verken skal få eller videreføre sine avtaler om tjenestekjøp med staten.
Statlige virksomheter som kjøper helse- og sosialtjenester skal gjennom sine anskaffelser sikre best mulig tjenester for brukere og pasienter innenfor sine budsjettrammer. Dette fremgår av samarbeidsavtalens prinsipp om god bruk av offentlige midler.
Helse Nord RHF har i forbindelse med sin nylig gjennomførte anskaffelse på rusområdet tildelt nye avtaler om tjenestekjøp. De ideelle institusjonene Finnmarkskollektivet og Langørjan gård falt ut i konkurranse med de øvrige institusjonene, da de samlet sett ikke scoret like høyt på tildelingskriteriene. Ifølge Helse Nord RHF har disse to aktuelle institusjonene ikke like høy faglig standard som de institusjonene som er valgt. Helse Nord RHF mener at de med den tildelingen som nå er gjort vil ha et kvalitativt bedre tilbud til befolkningen i Nord-Norge. Regionen har også hatt en kapasitetsmessig økning siden forrige anskaffelse, gjennom en utvidelse av kapasiteten i egen virksomhet. Det er forøvrig grunn til å merke seg at en gjennom den foreliggende tildelingen har økt antall plasser fra 19 til 24 plasser hos ideelle institusjoner.