Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:869 (2012-2013)
Innlevert: 20.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 04.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Ingen av politidistriktene i Nord-Norge er i nærheten av å overholde fristene for avhør av overgrepsutsatte barn. Nå slår både førstestatsadvokat Lars Fause og Barneombud Anne Lindboe alarm om situasjonen, og det er i strid med loven når overgrepsutsatte barn må vente opptil tre måneder på å bli avhørt.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for at politiet skal overholde tidsfristen for avhør av overgrepsutsatte barn, og for å unngå at disse barna utsettes for nye overgrep mens de venter på å bli avhørt?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Saker om overgrep mot barn er krevende å etterforske og påtaleavgjøre, og må behandles effektivt og med særlig grundighet. Det er viktig at dommeravhør gjennomføres raskt, både ut fra hensynet til barna og deres pårørende og av hensyn til etterforskingen av straffesaken. Dommeravhør er en prioritert oppgave. Når ikke fristene for gjennomføring av avhør overholdes, er dette en alvorlig situasjon.
Det er den enkelte politimesters ansvar å sørge for nødvendige ressurser til prioriterte oppgaver. Eksempelvis iverksatte politimesteren i Oslo høsten 2012 strakstiltak for å få ned politiets tidsbruk i disse sakene.
Fristbruddet skyldes ofte mangel på erfarne avhørere. For å avhjelpe denne situasjonen har Politihøgskolen økt sin utdannelse av dommeravhørere fra 15 i 2010 til 48 i 2012. Videre vil Politidirektoratet tilrettelegge for et årlig fagseminar for dommeravhørere og vurderer virke-midler for å rekruttere, kvalifisere og beholde avhørere.
Jeg er som justis- og beredskapsminister særlig opptatt av å ivareta barns rettssikkerhet, og vil i min etatstyring av politiet påse at målet om rask framdrift og kvalitet i etterforskningen av saker vedrørende overgrep mot barn nås.