Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:872 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 21.02.2013
Besvart: 04.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvilke tiltak er iverksatt for å bedre informasjonssikkerheten i politi- og lensmannsetaten i påvente av ny ikt-infrastruktur og nye staffesakssystemer?

Begrunnelse

Riksrevisjonen er i Dokument 1 (2012-2013) kritisk til at det fortsatt er store svakheter ved informasjonssikkerheten i politiet og straffesakskjeden. Ofte hører vi om lekkasjer og påstander om lekkasjer i politiet. Det er kjent at dagens utdaterte ikt-systemer setter begrensninger for informasjonssikkerheten. Selv om det er viktig å prioritere ny infrastruktur og nye straffesakssystemer har også de som i dag blir registrert i de nåværende systemene krav på at informasjonen lagres og behandles på en betryggende måte.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politidirektoratet har en rekke tiltak og aktiviteter for å styrke informasjonssikkerheten i politiet, ut over å etablere ny IKT-infrastruktur og nye straffesakssystemer. En av hovedaktivitetene er å utvikle en styringsmodell for informasjonssikkerhet i etaten, basert på ISO-standard. Styringsmodellen skal tilrettelegge for at all behandling av informasjon i etaten er organisert på en hensiktsmessig måte, at det dekker både behov for skjerming, ivaretakelse av integritet og tilgjengelighet. Styringsmodellen skal også sikre kontinuerlige evalueringer og forbedringer av arbeids-, utviklings- og forvaltningsprosesser og –verktøy.