Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:875 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 01.01.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for at viktige tilbud ved Skjervøy sykestue opprettholdes i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen med behandling på beste mulige omsorgsnivå?

Begrunnelse

Skjervøy sykestue har hatt avtale med Universitetssykehuset i Nord Norge som har delfinansiert 3 sengeplasser ved sykestuen fordi disse plassene har bidratt til å gi et tilbud som gjør at pasientene må fraktes over større avstander for å få behandling ved sykehus. Dette har naturlig nok også avlastet kapasiteten ved sykehusene. Nå har UNN valgt å trekke tilbake sin del av finansieringen fordi det er kommunenes oppgave å ivareta disse pasientene. Overføringen som kommunen får til å dekke slike kostnader er naturligvis betydelig mindre enn UNN sitt bidrag har vært frem til i dag.
Konsekvensen av dette kan være at tilbudet ved Skjervøy sykestue må bygges ned, med alle kostnader det har. Pasientene må reise lenger, presset på sykehusene i regionen øker og kostnaden for helseforetaket og kommunen vil samlet bli større. Alle disse faktorene er etter min oppfatning i strid med selve intensjonen i samhandlingsreformen.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Sykestuene er gode eksempler på tilbud denne regjeringen ser som en naturlig del av samhandlingsreformen. Å legge til rette for helsetjenester utenfor sykehus der den enkelte bor, er bra både for den enkelte og for samfunnet. Det er dette samhandlingsreformen handler om.
Sykestuene har en sentral plass i det samlede tjenestetilbudet, og jeg har forståelse for kommunenes ønske om en finansieringsløsning som muliggjør videreføring av tilbudet.
Jeg har fått opplyst fra Helse Nord at Skjervøy kommune får vel 1,3 mill. kroner årlig fra Helse Nord til sykestuedriften. Denne avtalen er sagt opp fra 1. mars 2013. Helse Nord arbeider med en ny varig finansieringsordning for sykestuene i Nord-Troms.
Kostnadsdelingen mellom kommunen og Helse Nord for å ivareta sykestuedriften må ses i sammenheng med midler som tilføres Skjervøy kommune fra Helse Nord i samhandlingsreformen. Skjervøy kommune vil få tilført om lag 0,7 mill. kroner til etablering og drift av døgnopphold for øyeblikkelig hjelp som kommunene kan tilby fra 2012, og som blir lovpålagt fra 2016.
Jeg mener at vi i et langstrakt land som Norge er best tjent med at beslutninger om lokale tilbud tas nærmest mulig de det gjelder. Helse Nord og Skjervøy kommune er i dette tilfelle bedre skikket enn departementet lokalisert i hovedstaden til å avgjøre hvordan helsetjenestene i dette området skal utvikles videre.