Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:878 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Forsvaret har gjennomført "Afghanistanundersøkelsen 2012" Bakgrunnen for undersøkelsen er beskrevet på side 10 i rapporten. Oppdraget var å "videreføre etterundersøkelsen av soldater fra Libanon, Irak, Balkan, Somalia og Afghanistan".
Er Statsråden tilfreds med at Kontor for Stressmestring har valgt å se bort fra dette oppdraget, men heller begrenset det til kun å gjelde personell som har tjenestegjort i Afghanistan med de begrensninger dette vil gi av erfaringsgrunnlag?

Begrunnelse

I oppdragsbrev av 6. juli 2010 fra Forsvarsstaben og iverksettingsbrev av 16.juni 2011, bes Forsvarets Sanitet ved Kontor for Psykiatri og Stressmestring (KPS)om å "videreføre etterundersøkelsen av soldater fra Libanon, Irak, Balkan, Somalia og Afghanistan". Det sies videre at "undersøkelsen har til hensikt å beskrive omfang og alvorlighetsgrad av psykiske plager/skader hos personell etter deltakelse i utenlandsoperasjoner".
Spørsmålsstiller er forundret over at den gjennomførte undersøkelse på denne bakgrunn er begrenset til kun å gjelde personell som har tjenestegjort i Afghanistan. Spørsmålsstiller ser store utfordringer i denne begrensningen. De langtidsvirkninger som ofte er nevnt i tilsvarende undersøkelser fra andre land, viser at det ofte er en tiltakning av utfordringer en tid etter at de tjenestegjørende har avsluttet sin tjeneste i Forsvaret. Den gjennomførte begrensningen i oppdraget medfører at grunnlaget for undersøkelsen blir snevert med tanke på langtidsvirkninger av tjeneste i internasjonale oppdrag og gir et dårlig bilde av de ulike erfaringer de forskjellige oppdragene har hatt på de deltakende soldatene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsdepartementet har gitt Forsvaret oppdrag om å gjennomføre forskningsprosjekter knyttet til veteraners helse. Disse prosjektene vil gi oss mer kunnskap, som igjen vil være grunnlag for å utvikle gode og målrettede tiltak.
Et av forskningsprosjektene som er igangsatt, har som mål å undersøke veteranenes psykiske helse etter hjemkomst. Dette er et omfattende oppdrag som Forsvaret har valgt å gjennomføre som flere delprosjekter. Forsvarets opplyser at siden elektronisk informasjon om personellet var tilgjengelig for Afghanistan-veteranene, ble spørreundersøkelsen gjennomført i denne gruppen først. Når slik informasjon foreligger for de andre kontingentene, vil spørreundersøkelsen gjennomføres på tilsvarende måte blant disse.
Forskningsprosjektene vil bidra til å gi Forsvaret økt kunnskap om veteranenes livssituasjon og utfordringer. Slik kunnskap vil være nyttig i planlegging av tjenesten og utforming av oppfølgingstiltak.