Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:880 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 05.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Advokater som blir straffedømt vil vanligvis også i tillegg bli dømt til rettighetstap ved at de ikke lenger kan arbeide som advokat. Dermed mister de sitt levebrød, ikke kun for en periode, men resten av yrkeslivet. Spørsmålet er om det er rimelig at dette skal gjelde også etter at vedkommende har gjennomført sin straff og gjort opp for seg.
Er statsråden enig i at advokater som mister sin advokatbevilling på grunn av straffbartforhold får en betydelig tilleggsstraff får en betydelig tilleggsstraff?

Begrunnelse

Det er i mange forhold vanlig at f.eks. næringsdrivende må igjennom en viss karantenetid dersom de blir dømt for straffbare forhold. Typisk er at man ikke kan drive forretningsvirksomhet i 5 år etter dommen, men deretter kan man igjen starte opp på nytt i samme bransje. Advokater mister imidlertid retten til å drive som advokat resten av livet. Her kan man se at det er en betydelig forskjellsbehandling mellom forskjellige yrker. Dette oppfattes som urimelig og man blir også ut av stand til å gjøre opp for seg med samfunnet fordi man får store problemer med å skaffe seg inntekt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Advokater er sentrale aktører i rettspleien og spiller en viktig rolle for at innbyggerne skal kunne ivareta sine rettigheter. Det er derfor viktig med et regelverk som sikrer den nødvendige tilliten til advokatstanden. Regler om tap av advokatbevilling har som formål å sikre tilliten til advokaten ved utøvelsen av sitt yrke.
Det er Advokatbevillingsnemnden – etter forslag fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet og Disiplinærnemnden - som treffer vedtak om tilbakekall av advokatbevilling. Advokaten som har blitt fratatt sin bevilling står fritt til å søke om bevilling på nytt. Det vil da bli foretatt en ny vurdering av om vilkårene for advokatbevilling er oppfylt. Departementet kan ikke overprøve enkeltsaker som har vært til behandling i tilsyns- eller disiplinærmyndighetene eller i domstolene.
Regjeringen nedsatte 11. januar 2013 et utvalg som skal foreta en bred gjennomgang av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp (advokatlovutvalget). Utvalget skal blant annet gjennomgå og vurdere vilkårene for tap /suspensjon av advokatbevilling og vilkårene for å få bevillingen tilbake. Utvalget har frist til 2. mars 2015 for å levere sine forslag.