Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:881 (2012-2013)
Innlevert: 21.02.2013
Sendt: 22.02.2013
Besvart: 06.03.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det er blitt kjent at en person som tidligere er dømt for nedlasting av barneporno fortsatt arbeider med barn, som f.eks. babysvømming i dette konkrete eksempelet.
Finnes det fortsatt muligheter for voksne som har en slik dom å arbeide med barn uten at det må fremvises politiattest, og hva kan ytterligere gjøres for å øke bevisstheten hos foreldre og organisasjoner som kjøper slike tjenester?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Innledningsvis ønsker jeg å presisere at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har ansvar for vandelskontroll innenfor alle livsområder. Mitt departement har det overordnede ansvar for hvordan vandelskontroll skal gjennomføres, slik det i dag er nedfelt i strafferegistreringsloven med tilhørende forskrifter, og som det fremtidig vil være regulert i politiregisterloven med tilhørende forskrifter.
Når det derimot gjelder spørsmålet om det skal innføres vandelskontroll innenfor ulike livsområder, vil det bli vurdert av det fagdepartementet som har ansvar for angjeldende område og tilsvarende lovregulering. I dag er det i strafferegistreringsforskriften hjemler for utstedelse av politiattester også på enkelte livsområder utenfor strafferettspleien. Disse hjemlene vil i hovedsak videreføres i spesiallovgivningen ved ikrafttredelsen av politiregisterforskriften. Det er bare for de områder der det ikke finnes noen lovregulering i spesiallovgivningen at hjemmelen for vandelskontroll vil forankres i strafferegistreringsforskriften (og senere i politiregisterforskriften). Vurderingen av om det skal innføres en slik hjemmel i spesiallovgivningen vil imidlertid fortsatt måtte utføres av det fagdepartement som ligger nærmest til å foreta en slik vurdering.
På generelt grunnlag kan jeg imidlertid opplyse følgende:
I den nye politiregisterloven er det i § 39 innført en bestemmelse om såkalte barneomsorgsattester. Bestemmelsen i § 39 er en mønsterbestemmelse, som skal sikre enhetlige regler for attester for personer som skal ha oppgaver overfor mindreårige. Jeg er kjent med at flere departementer allerede har gjennomført denne bestemmelsen i sin spesiallovgivning. Videre ble det i høringsnotatet til politiregisterforskriften foreslått vandelskontroll av ansatte i incestsentre og for familiemedlemmer i familier som mottar utvekslingsstudenter under 18 år.
Jeg er imidlertid også kjent med at det finnes områder der man ikke har innført vandelskontroll for personer som kommer i kontakt med barn. Typisk for disse områdene er at de ikke er lovregulert og at samværet med barna i liten grad er institusjonalisert. Dette gjelder for eksempel barnevaktordninger i treningssentre, private teatergrupper og musikklærere mv. eller babysvømming, som nevnt i spørsmålet. Det ville by på flere og vanskelige avgrensningsspørsmål å innføre en generell hjemmel for vandelskontroll for alle personer som i ulike sammenhenger kommer i kontakt med barn. Videre stilles det strenge krav med henblikk på oppbevaring av politiattester og hvordan opplysninger som fremkommer på slike attester skal behandles av mottakeren av attesten. Man kan således ikke legge opp til at for eksempel privatpersoner som gir pianotimer skal måtte levere en politiattest til foreldrene til pianoelevene.
Jeg vil også understreke at vandelskontroll i seg selv ikke er noen garanti for at en person vil være skikket til å arbeide med barn. Til slutt vil jeg bemerke at regjeringen i de siste årene har innført en rekke hjemler om vandelskontroll av personer som har omsorg/ansvar for barn, og at man også kontinuerlig vurderer forslag om vandelskontroll fra ulike aktører på områder der det i dag ikke finnes en slik hjemmel.